CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Abstract

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố tác động đến ý định và hành vi sử dụng túi thân thiện với môi trường của người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Huế. Mô hình nghiên cứu được thiết lập dựa trên mô hình mở rộng của thuyết hành vi hoạch định (TPB – Theory of Planned Behaviour). Kết quả khảo sát trực tiếp 283 người tiêu dùng với việc sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling) cho thấy bốn yếu tố bao gồm: “Thái độ đối với sản phẩm túi thân thiện môi trường”, “Chuẩn đạo đức cá nhân”, “Kỳ vọng về cuộc sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai” và “Các chương trình Marketing xanh tại siêu thị” tác động đến ý định sử dụng túi thân thiện với môi trường. Các yếu tố này tác động gián tiếp đến hành vi sử dụng túi thân thiện với môi trường của người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Huế.

Từ khóa: hành vi sử dụng túi thân thiện môi trường, ý định sử dụng túi thân thiện môi trường, lý thuyết hành vi hoạch định

https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v129i5B.5818
PDF (Vietnamese)

References

 1. https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/
 2. http://vnmha.gov.vn/tin-tuc-tai-nguyen-nuoc-va-moi-truong-114/thua-thien-hue-phat-dong-phong-trao-%E2%80%9Cnoi-khong-voi-tui-ni-long-su-dung-1-lan%E2%80%9D-2016.html
 3. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179095
 4. Ajzen (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(1), 179–211.
 5. Ajzen, I. (2002), Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations, Working Paper, University of Massachusetts, Amherst.
 6. Agyeman, C.M. (2014), Consumers buying behavior towards green products an exploratory study, International Journal of Management Research and Business Strategy, 3, 1.
 7. Allport, G. W. (1935), Attitudes, Handbook of social psychology 2, Worcester: Clark University Press, 798–844.
 8. Ari, E. and Yılmaz, V. (2017), Consumer attitudes on the use of plastic and cloth bags, Environment, Development and Sustainability, 19, 4.
 9. Hair et al. (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International.
 10. Hồ Huy Tựu, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Phương Linh (2018), Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân Nha Trang, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại, số 103.
 11. Hoàng Thị Bảo Thoa (2017), Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 12. Hoàng Trọng Hùng, Huỳnh Thị Thu Quyên, Huỳnh Thị Nhi (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Thành phố Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 127(5A), 199–212.
 13. Laroche, M., Bergeron, J., and Barbaro-Forleo, G. (2001), Targeting consumers who are willing to pay more of environmentally friendly products, Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503–520.
 14. McShane, S.L. and Von Glinow, M.A. (2005), Organizational Behavior, New York: McGraw-Hill Co.
 15. Paul, J., Modi, A., and Patel, J. (2016), Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action, Journal of Retailing and Consumer Services, 29(C), 123–134.
 16. Polonsky. M. J. (1994), An Introduction to Green Marketing, Electronic Green Journal, 1(2), 1–10.
 17. Ru, X., Qin, H. and Wang, S. (2019), Young people’s behavior intentions towards reducing PM2.5 in China: Extending the theory of planned behavior, Resources, Conservation & Recycling, 141, 99–108.
 18. Sharp, A., Høj, S. and Wheeler, M. (2010), Proscription and its impact on anti-consumption behaviour and attitudes: the case of plastic bags, Journal of Consumer Behaviour, 9, 470–484.
 19. Steenkamp, J. and van Trijp, H. (1991), The use of Lisrel in validating marketing constructs, International Journal of Research in Marketing, 8(4), 283–299.
 20. Sun, M. and Trudel, R. (2017), The Effect of Recycling versus Trashing on Consumption: Theory and Experimental Evidence, American Marketing Association.
 21. Sun, Y., Wang, S., Zhao, D. and Fan, J. (2017), Understanding consumers’ intention to use plastic bag: using an extended theory of planned behaviour model, Nat Hazards.
 22. Taufique, K., Vocino, A., Polonsky, M.J. (2017), The influence of eco label knowledge and trust on pro environmental consumer behaviour in an emerging market, Journal of Strategic Marketing, 25(7), 511–529.
 23. Võ Thị Bạch Hoa (2014), Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua túi thân thiện với môi trường, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang.