NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TRUNG DÀI HẠN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Keywords

Doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiếp cận vốn
vay ngân hàng trung dài hạn Doanh nghiệp nhỏ và vừa
ngân hàng
tiếp cận vốn
trung dài hạn

Abstract

Tóm tắt: Tiếp cận tài chính là một yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành công trong nỗ lực xây dựng năng lực sản xuất, cạnh tranh, tạo việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm hiểu tác động của các yếu tố thuộc về công ty và người quản lý/chủ sở hữu đến việc tiếp cận nguồn vốn vay trung dài hạn ngân hàng của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sử dụng phân tích hồi quy Logistic từ dữ liệu của 110 DNNVV, kết quả cho thấy quy mô doanh nghiệp, trình độ học vấn và đào tạo của chủ doanh nghiệp, ngành công nghiệp, thời gian hoạt động và kế hoạch kinh doanh là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến việc tiếp cận vốn trung dài hạn ngân hàng của các DNNVV.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5895

References

 1. Abor (2007), Debt policy and performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and South African firms, The Journal of Risk Finance 8(August):364-379.
 2. Beck, T.; Demirguc-Kunt, A. (2008), Access to finance: An unfinished agenda. World Bank Econ. Rev, 22, 383–396.
 3. Burkart, M.C., & Ellingsen, T., 2004. In-kind finance: A theory of trade credit. American Economic Review, 94(3), 569-590.
 4. Cassar, G. (2004). The Financing of Business Start-Ups. Journal of Business Venturing, 19(2), 261-283. http://dx.doi.org /10.1016/S0883-9026(03)00029-6.
 5. Coleman, S., & Cohn, R. (2000). Small Firms' Use of Financial Leverage: Evidence from the 1993 National Survey of Small Business Finances. Journal of Business and Entrepreneurship, 12(3), 81.
 6. DaboDD (2006). Financing small and medium sized enterprises in Nigeria. (PhD) thesis, Loughborough University.
 7. Daskalakis N, Robin J, Emmanouil S (2013). Financing practices and preferences for micro and small firms. J. Small Bus. Enterprise Dev. 20:80-101.
 8. Deakins, D. (2008). SMEs’ access to finance: is there still a debt finance gap. Belfast: The Institute of Small Business and the Entrepreneurship.
 9. Demirgüç-Kunt, A. & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion. The Global Findex Database.World Bank Policy Research Working Paper, 6025, The World Bank, Washington DC, USA.
 10. Ed V, Andy JYY, Sara C, Stephen T. (2007). The happy story of small business financing. J. Bank. Financ. 31:2648-2672.
 11. Herrington, M., & Wood, E. (2003). Global Entrepreneurship Monitor, South African Report.
 12. Kira, A.R. (2013), The Evaluation of the Factors Influence the Access to Debt Financing by Tanzanian SMEs, Euro- pean Journal of Business and Management, 5, 1-24.
 13. Klapper, L., Sarria-Allende, V., & Sulla, V. (2002), Small and Medium-Size Enterprise Financing in Eastern Europe, World Bank Publications.
 14. Mukiri, W.G. (2008) Determinants of Access to Bank Credit by Micro and Small Enterprises in Kenya. Growing In- clusive Markets Conference.
 15. Olomi, D., & Urassa, G. (2007). The constraints to access the capital by SMEs of Tanzania. Dar es Salaam: REPOA.
 16. Peter van der Zwan (2015), Bank Debt and Trade Credit for SMEs: International Evidence, Business Political Economy - Development: Fiscal & Monetary Policy eJournal.
 17. Pickernell D, Julienne S, Paul J Gary P and Elaine R (2013). New and young firms Entrepreneurship policy and the role of government – evidence from the Federation of Small Businesses survey. J. Small Bus. Enterprise Dev. 20:358-382.
 18. Romano CA, Ceorge AT, Kosmas XS (2001). Capital structure decision making: A model for family business, Journal of Business Venturing, 16:285-310.
 19. Shamshubaridah Ramlee & Berma Berma (2013), Financing gap in Malaysian small-medium enterprises: a supply-side perspective, Sajems special issue 16 (2013) : 115-126.
 20. Slavec, A. and Prodan, I. (2012) The Influence of Entrepreneur’s Characteristics on Small Manufacturing Firm Debt Financing, Journal for East European Management Studies, 17, 104-130.
 21. Yamane, (1973) Statistics: An Introductory Analysis 3r Edition, Publisher: New York: Harper and Row.