SO SÁNH CÁC GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY: LỰA CHỌN NÀO PHÙ HỢP CHO MỖI DOANH NGHIỆP

Abstract

Ngày nay, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là xương sống trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Hệ thống này thu thập dữ liệu kinh doanh từ các bộ phận khác nhau rồi lưu trữ vào một cơ sở dữ liệu chung, cho phép người dùng dễ dàng phân tích, báo cáo và chia sẻ thông tin, từ đó đơn giản hóa các quy trình kinh doanh. Trong những năm gần đây, điện toán đám mây phát triển mạnh mẽ, theo đó ngày càng có nhiều hệ thống thông tin của các doanh nghiệp được triển khai trên nền tảng này. Bằng cách giảm nhẹ gánh nặng duy trì cơ sở hạ tầng phần cứng cho các doanh nghiệp, ERP cũng bắt đầu được phát triển dưới dạng các ứng dụng đám mây và ngày càng có nhiều nhà cung cấp đưa ra các giải pháp ERP trên nền tảng điện toán đám mây với những đặc trưng riêng biệt. Bài báo này tập trung so sánh các giải pháp ERP đám mây phổ biến nhất hiện nay từ nhà cung cấp SAP, Oracle, Microsoft và Infor. Kiến trúc của mỗi hệ thống, điểm mạnh và điểm yếu của chúng sẽ được nêu bật, làm cơ sở cho việc đưa ra những khuyến nghị cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn triển khai một hệ thống ERP đám mây phù hợp.
https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5939

References

 1. A. Elragal and M. Haddara, “The Future of ERP Systems: look backward before moving forward,” Procedia Technol., 2012.
 2. T. Chandrakumar and S. Parthasarathy, “A Framework for Evaluating Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) Systems,” 2014.
 3. C. S. Chen, W. Y. Liang, and H. Y. Hsu, “A cloud computing platform for ERP applications,” Appl. Soft Comput. J., 2015.
 4. S. Gupta, S. C. Misra, N. Kock, and D. Roubaud, “Organizational, technological and extrinsic factors in the implementation of cloud ERP in SMEs,” J. Organ. Chang. Manag., 2018.
 5. S. Gupta, S. Kumar, S. K. Singh, C. Foropon, and C. Chandra, “Role of cloud ERP on the performance of an organization: Contingent resource-based view perspective,” Int. J. Logist. Manag., 2018.
 6. Peng, GC, Gala, and CJ, “This is a repository copy of Cloud ERP: a new dilemma to modern organisations?,” 2014.
 7. C. M. Navaneethakrishnan, “A Comparative Study of Cloud based ERP systems with Traditional ERP and Analysis of Cloud ERP implementation,” Int. J. Eng. Comput. Sci., 2013.
 8. NetSuite, “What is ERP (Enterprise resource planning)?” [Online]. Available: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml. [Accessed: 01-Jul-2020].
 9. B. Perkins, “What is ERP? Key features of top enterprise resource planning systems | CIO.” [Online]. Available: https://www.cio.com/article/2439502/what-is-erp-key-features-of-top-enterprise-resource-planning-systems.html#erp. [Accessed: 01-Jul-2020].
 10. Panorama-consulting, “The 2015 ERP Report.” [Online]. Available: https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2016/07/2015-ERP-Report-3.pdf. [Accessed: 01-Jul-2020].
 11. Panorama-consulting, “The 2019 ERP Report.” [Online]. Available: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/erp-software-research-and-reports/panorama-consulting-solutions-2019-erp-report/. [Accessed: 01-Jul-2020].
 12. Panorama-consulting, “The 2020 ERP Report [Panorama’s Independent Analysis].” [Online]. Available: https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2020-erp-report/. [Accessed: 01-Jul-2020].
 13. U. Carter, H. Dan, H. Michael, and M. Muthu, “ERP in the Cloud Is it ready? Are you?,” Perspective, 2013.
 14. NetSuite, “Cloud ERP vs. On-Premise ERP—NetSuite.” [Online]. Available: https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/on-premise-cloud-erp.shtml. [Accessed: 01-Jul-2020].
 15. SAP, “SAP S/4HANA: Experience the Next-Generation Business Suite.” [Online]. Available: https://itelligencegroup.com/ae-en/trends/sap-s-4hana/. [Accessed: 01-Jul-2020].
 16. SAP, “SAP HANA Platform SPS 12 SAP HANA Security Guide Content.”
 17. SAP, “SAP S/4HANA ERP | In Memory Business Suite.” [Online]. Available: https://www.sap.com/uk/products/s4hana-erp.html. [Accessed: 01-Jul-2020].
 18. SAP, “SAP HANA System Architecture Overview - SAP Help Portal.” [Online]. Available: https://help.sap.com/viewer/6b94445c94ae495c83a19646e7c3fd56/2.0.03/en-US/1b4477a539ab4b77a3bfe2a6835b5e0e.html. [Accessed: 01-Jul-2020].
 19. “Rethink the Possible with SAP HANA®,” 2020.
 20. “SAP: Activate Methodology in a Nutshell - Sudipta Malakar - Google Sách.” [Online]. Available: https://books.google.com.vn/books?id=2l6wDwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Data+Management+for+SAP+Business+suite+and+SAP+S/4+HANA&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwiUrNb456vqAhWNfXAKHYUeA9IQ6AEwAXoECAAQAg#v=onepage&q=Data Management for SAP Business suite and SAP S%2F4 HANA&f=false. [Accessed: 01-Jul-2020].
 21. “SAP Data Center | SAP Trust Center.” [Online]. Available: https://www.sap.com/about/trust-center/data-center.html. [Accessed: 01-Jul-2020].
 22. R. Kothuri, A. Godfrind, and E. Beinat, Pro oracle spatial for oracle database 11g. 2007.
 23. V. Laughlin and J. Williams, “Oracle Fusion Applications Concepts Guide, 11g Release 1 (11.1.3) - 11g Release 1 (11.1.3).” [Online]. Available: https://docs.oracle.com/cd/E25178_01/fusionapps.1111/e15525/title.htm. [Accessed: 01-Jul-2020].
 24. J. Williams, “Oracle Fusion Applications Concepts Guide, 11g Release 7 (11.1.7) - 11g Release 7 (11.1.7).” [Online]. Available: https://docs.oracle.com/cd/E36909_01/fusionapps.1111/e15525/title.htm. [Accessed: 01-Jul-2020].
 25. H. Grembowicz and L. Jamen, “Oracle Fusion Middleware Understanding Oracle Fusion Middleware Concepts, 12.2.1.” [Online]. Available: https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/ASCON/title.htm. [Accessed: 01-Jul-2020].
 26. “Oracle Fusion Middleware Introduction to Oracle WebLogic Server 10.3.6, 11g Release 1 (10.3.6).” [Online]. Available: https://docs.oracle.com/cd/E28280_01/web.1111/e13752/title.htm. [Accessed: 01-Jul-2020].
 27. “What is Oracle Cloud Platform | Oracle.” [Online]. Available: https://www.oracle.com/cloud/what-is-oracle-cloud-platform.html. [Accessed: 02-Jul-2020].
 28. “What is ERP and why do you need it?| Microsoft Dynamics 365.” [Online]. Available: https://dynamics.microsoft.com/en-us/erp/what-is-erp/. [Accessed: 01-Jul-2020].
 29. “Deep Dive on the Microsoft Dynamics AX Platform.” [Online]. Available: https://www.slideshare.net/jmfabian/deep-dive-on-the-microsoft-dynamics-ax-platform. [Accessed: 01-Jul-2020].
 30. “Global Infrastructure | Microsoft Azure.” [Online]. Available: https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/. [Accessed: 02-Jul-2020].
 31. M. A. Security, “Trusted Cloud Program.”
 32. I. Cloudsuite, “Infor CloudSuite solutions Flexible , proven solutions designed for your industry Unlock your full potential with Infor CloudSuite,” pp. 1–12.
 33. E. Lichtblau, “Clash of the Titans,” Index Censorsh., vol. 37, no. 4, pp. 28–32, 2008.
 34. “Global Infrastructure.” [Online]. Available: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/. [Accessed: 02-Jul-2020].