CÁC YẾU TỐ RÀO CẢN TRONG VIỆC HỌC ONLINE CỦA SINH VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Keywords

Covid-19 pandemic; Online learning; School of Hospitality and Tourism – Hue University; Barriers; Students Covid-19; Học online; Khoa Du lịch – Đại học Huế; Rào cản; Sinh viên

Abstract

Cách mạng công nghệ 4.0 ảnh hưởng trên hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông, và giáo dục cũng không nằm ngoài cuộc cách mạng này. Học online (học trực tuyến) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chia sẻ và chuyển giao tri thức trong giáo dục, nhất là trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, thực tiễn việc triển khai học online vẫn còn rất nhiều rào cản. Kết quả nghiên cứu từ 250 sinh viên đã tham gia học online tại Khoa Du lịch – Đại học Huế đã chỉ ra 4 nhóm rào cản chính trong việc học online của sinh viên Khoa Du lịch là (1) Rào cản kinh tế, (2) Rào cản về sự tương tác, (3) Rào cản tâm lý và (4) Rào cản công nghệ và hiệu quả của việc học online. Dựa trên những kết quả nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp giúp Khoa Du lịch – Đại học Huế điều chỉnh việc dạy và học online một cách phù hợp và hiệu quả hơn.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5988

References

 1. Ali, G. E., & Magalhaes, R. (2008). Barriers to implementing e‐learning: a Kuwaiti case study. International journal of training and development, 12(1), 36-53.
 2. Cronje, J.C. (2006, November). Who killed e-learning. In Academic Libraries: Proactive Partners in Learning and Research Symposium at University of Stellenbosch, South Africa, November (pp. 2-3).
 3. Hair J.F., Tatham R.L., Anderson R.E. and Black W. (1998), Multivariate Data Analysis, 5th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 4. Julander, C. R., & Soderlund, M. (2003). Effects of switching barriers on satisfaction, repurchase intentions and attitudinal loyalty. SSE/EFI Working paper series in Business Administration, 1, 1-21.
 5. Lê Hiếu Học, Đào Trung Kiên. (2016), Các nhân tố ảnh hưởng tới dự định sử dụng dịch vụ E-Learning của sinh viên: Nghiên cứu trường hợp đại học Bách Khoa Hà Nội. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 231, 78 – 86.
 6. Muilenburg, L. Y., & Berge, Z. L. (2005). Student barriers to online learning: A factor analytic study. Distance education, 26(1), 29-48.
 7. Mungania, P. (2003). The seven e-learning barriers facing employees. The Masie Centre.
 8. Mungania, P. (2004). Employees' perceptions of barriers in e-Learning: the relationship among barriers, demographics, and e-Learning self-efficacy.
 9. Rabiee, A., Nazarian, Z., & Gharibshaeyan, R. (2013). An explanation for internet use obstacles concerning e-learning in Iran. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 361-376.
 10. Balakrishnan, R., Monika Wason, R.N. Padaria, Premlata Singh and Eldho Varghese (2014). An Analysis of Constraints in E-Learning and Strategies for Promoting E-Learning among Farmers. Economic Affairs, 59 (186), 727-734.
 11. Shirkhani, Z., Vahedi, M., & Arayesh, M. B. (2016). Identifying Barriers of E-learning Implementation by M. Sc. Students in Agricultural Faculty of Islamic Azad University, Ilam Branch. International Journal of Agricultural Management and Development, 6(3), 353-362.
 12. Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & education, 50(4), 1183-1202.
 13. Wong, D. (2007). A critical literature review on e-learning limitations. Journal for the Advancement of Science and Arts, 2(1), 55-62.