CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Keywords

Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, Thuế, Doanh nghiệp, Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế. service quality
Tax
Enterprises
Tax Department of Thua Thien Hue province

Abstract

Chất lượng dịch vụ thuế đối với doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý thuế của cơ quan thuế. Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ thuế đối với doanh nghiệp được cung cấp bởi Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở tiếp cận dữ liệu khảo sát từ 362 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, và dựa trên khung lý thuyết về các khía cạnh chất lượng dịch vụ của Parasuraman và cộng sự (1988), nghiên cứu đã đánh giá chất lượng dịch vụ thuế đối với doanh nghiệp thông qua các kỹ thuật thống kê mô tả. Kết quả nghiên cứu cho thấy các khía cạnh của chất lượng dịch vụ thuế được doanh nghiệp đánh giá khá tốt, trong đó sự tin cậy được đánh giá tốt nhất và sự phản hồi/đáp ứng được đánh giá thấp nhất. Ngoài ra, có sự khác biệt có ý nghĩa trong đánh giá giữa các doanh nghiệp có vốn hoạt động, số lượng lao động và doanh thu khác nhau. Trên cơ sở đó, những hàm ý chính sách quản lý trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ thuế đối với doanh nghiệp cũng được thảo luận và đề xuất trong bài viết.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.6051

References

 1. Lê Thị Kim Anh (2020), Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Về Chất Lượng Dịch Vụ Nộp Thuế Điện Tử - Nghiên Cứu Tại Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên. Tạp chí công thương(16).
 2. Âu Thị Nguyệt Liên & Hoàng Trọng Hùng (2018), Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Hỗ Trợ Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Ở Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế - Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam 1,pp. 515-29.
 3. Âu Thị Nguyệt Liên & Hoàng Trọng Hùng (2019), Kinh Nghiệm Quốc Tế Trong Việc Nâng Cao Tuân Thủ Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Và Các Hàm Ý Cho Việt Nam. Hội thảo khoa học quốc tế - Khởi nghiệp và sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam 1,pp. 515-29.
 4. Âu Thị Nguyệt Liên, Hoàng Trọng Hùng & Hồ Thị Hương Lan (2020), Mối Quan Hệ Giữa Chất Lượng Dịch Vụ Thuế Và Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp: Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Thừa Thiên Huế. Hội thảo khoa học quốc tế - Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại 1,pp. 808-21.
 5. Tổng Cục thuế (2016b), Báo Cáo Công Tác Tuyên Truyền Hỗ Trợ Người Nộp Thuế Năm 2015.
 6. Tổng Cục thuế (2017b), Báo Cáo Công Tác Tuyên Truyền Hỗ Trợ Người Nộp Thuế Năm 2016.
 7. Tổng Cục thuế (2018b), Báo Cáo Công Tác Tuyên Truyền Hỗ Trợ Người Nộp Thuế Năm 2017.
 8. Tổng Cục Thuế (2019d). Xây Dựng Chương Trình Nâng Cao Mức Độ Tuân Thủ Của Người Nộp Thuế. http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/147-tin-host/14301-tong-cuc-thue-dang-xay-dung-chuong-trinh-nang-cao-muc-do-tuan-thu-cua-nguoi-nop-thue.html (accessed 27th February 2019).
 9. UBND tỉnh TT - Huế (2018). Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa: Đòn Bẩy Cho Phát Triển. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, www.thuathienhue.gov.vn (accessed 12/5/2018).
 10. Anita, Jaya, Ratnawati Tri & Sardjono Sigit (2017), Analysis of Effect of Knowledge and Service Quality, Accessibility of Information, Awareness and Behavior of Taxpayers and Impact on Satisfaction and Compliance with Taxpayers of Land and Buildings in the City Batam Island Riau Province International Journal of Business and Management Invention 6(8),pp. 73-83.
 11. Atawodi, Ojochogwu Winnie & Stephen Aanu Ojeka (2012), Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (Smes) in North Central Nigeria. International Journal of Business and Management 7(12),pp. 87.
 12. Awaluddin, Ishak & Sulvariany Tamburaka (2017), The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. The International Journal of Engineering and Science (IJES) 6(11),pp. 25-34.
 13. Bộ Kế Hoạch Đầu Tư (2019). Sách Trắng Doanh Nghiệp Việt Nam Năm 2019: Nhà Xuất Bản Thống Kê.
 14. Brady, Michael K, J Joseph Cronin Jr & Richard R Brand (2002), Performance-Only Measurement of Service Quality: A Replication and Extension. Journal of business research 55(1),pp. 17-31.
 15. Carlos Pinho, José, Maria de Lurdes Martins & Isabel Macedo (2011), The Effect of Online Service Quality Factors on Internet Usage: The Web Delivery System of the Taxation Department. International Journal of Quality & Reliability Management 28(7),pp. 706-22.
 16. Cronin Jr, J Joseph & Steven A Taylor (1992), Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. the Journal of Marketing,pp. 55-68.
 17. Gangl, Katharina, Stephan Muehlbacher, Manon de Groot, Sjoerd Goslinga, Eva Hofmann, Christoph Kogler, Gerrit Antonides & Erich Kirchler (2013), “How Can I Help You?” Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax Compliance. FinanzArchiv: Public Finance Analysis 69(4),pp. 487-510.
 18. IRS (2008), The Taxpayer Assistance Blueprint Phase 2: Was Generally Reliable, but Oversight of the Survey Design Needs Improvement Shttps://www.treasury.gov/tigta/auditreports/2008reports/200840059fr.pdf.
 19. IRS (2018), The Taxpayer Assistance Blueprint: "Tax Services Improvements ". Shttps://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p4701.pdf.
 20. Jofreh, Manouchehr & Aida Rostami (2014), An Investigation the Effect of Improving Taxpayer Service Satisfaction Vat Department in Tehran. International Journal of Basic Sciences & Applied Research 3,pp. 198-203.
 21. Krejcie, Robert V. & Daryle W. Morgan (1970), Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement 30,pp. 607-10.
 22. McAlexander, James H, Dennis O Kaldenberg & Harold F Koenig (1994), Service Quality Measurement. Journal of health care marketing 14(3),pp. 34-40.
 23. Muhammad, SA & R Al Jaffri Saad (2016), Determinants of Trust on Zakat Institutions and Its Dimensions on Intention to Pay Zakat: A Pilot Study. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies 3(1),pp. 40-46.
 24. Mustapha, Bojuwon & Siti Normala bt Sheikh Obid (2014), Reengineering Tax Service Quality Using a Second Order Confirmatory Factor Analysis for Self-Employed Taxpayers. International Journal of Trade, Economics and Finance 5(5),pp. 429.
 25. OECD (2010b), Forum on Tax Administration: Information Note: Tax Compliance and Tax Accounting Systems SCentre For Tax Policy And Administration.
 26. OECD (2016a). Rethinking Tax Services: The Changing Role of Tax Service Providers in Sme Tax Compliance. OECD Publishing, Paris.
 27. OECD (2016c). Advanced Analytics for Better Tax Administration: OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264256453-en.
 28. OECD (2017). Tax Administration 2017-Comparative Information on Oecd and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: Oecd Publishing.
 29. OECD (2019a), Oecd Secretary-General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
 30. Parasuraman, A, Leonard L Berry & Valarie A Zeithaml (1991b), Understanding Customer Expectations of Service. Sloan management review 32(3),pp. 39-48.
 31. Parasuraman, A, Leonard L Berry & Valarie A Zeithaml (1993), More on Improving Service Quality Measurement. Journal of retailing 69(1),pp. 140-47.
 32. Parasuraman, A, Valarie A Zeithaml & Leonard L Berry (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. the Journal of Marketing,pp. 41-50.
 33. Parasuraman, A, Valarie A Zeithaml & Leonard L Berry (1988), Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perc. Journal of retailing 64(1),pp. 12.
 34. Rusdi, Hidayat_N, Ragil_Handayani Siti & Widjanarko_Otok Bambang (2014), Measurement Model of Service Quality, Regional Tax Regulations, Taxpayer Satisfaction Level, Behavior and Compliance Using Confirmatory Factor Analysis. World Applied Sciences Journal 29(1),pp. 56-61.
 35. van Schalkwyk, R Dirkse & RJ Steenkamp (2014), The Exploration of Service Quality and Its Measurement for Private Higher Education Institutions. Southern African Business Review 18(2),pp. 83-107.
 36. World Bank, General Department of Taxation & VCCI (2015), Báo Cáo Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Với Cơ Quan Thuế Năm 2014.
 37. World Bank, General Department of Taxation & VCCI (2017), Báo Cáo Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Doanh Nghiệp Với Cơ Quan Thuế Năm 2016.