Tính chất cơ lý đất mềm rời trầm tích Đệ Tứ đồng bằng ven biển và gò đồi kế cận Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Đặng Quốc Tiến, Nguyễn Thanh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jese.v127i4A.4644

Abstract


This article presents the approach in research, systematization, processing crude error and determination of physic-mechanical characteristics of three groups: granular soils, Cohesive soils and soils with particular content, status and characteristics (referred to as particular soils). A summary of the physico-mechanical properties of Quaternary sediments in the study area is a database not only for reference and use in planning, construction of technical infrastructure and socio - economic development. It is also useful for training and scientific research on applied geology and geo-technical in our country.

Keywords


Coastal plain, adjacent mountain, general values of physico-mechanical characteristics, natural compaction index

References


Lomtadze V.D. (1978), Thạch luận công trình, Nhà xuất bàn Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội;

Nguyễn Thanh, (1985), “Ý nghĩa của sự biến đổi tính chất cơ lý đất loại sét đồng bằng Việt Nam trong việc phân chia ranh giới Q1 - Q2 và chọn giải pháp móng công trình”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 30 năm ngành Địa chất Việt Nam (1955 – 1985), thành phố Hồ Chí Minh;

Hồ Tiến, (2008), Xác định giá trị tổng hợp tính chất cơ lý đất trầm tích Đệ Tứ bằng phương pháp xác suất thống kê và mối tương quan giữa số liệu thí nghiệm đất trong phòng và xuyên tiêu chuẩn khu vực thành phố Huế, Luận văn Thạc sỹ khoa học Địa chất, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế;

Tiêu chuẩn xây dựng 74-1987, 2002, Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của đất xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội;

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 7570:2006, Cốt liệu bêtông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.