ON 2–QUASI-NIL-INJECTIVE MODULES
PDF (Vietnamese)

How to Cite

1.
Minh Thủy LT. ON 2–QUASI-NIL-INJECTIVE MODULES. HueUni-JNS [Internet]. 2017Jul.15 [cited 2020Nov.28];126(1A):125-31. Available from: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4241

Abstract

Một môđun con N của môđun M được gọi là thỏa mãn điều kiện (S) nếu N hoặc là một hạng tử trực tiếp của M hoặc N2 = 0Một môđun Mđược gọi là 2-tựa nội xạ linh nếu mỗi R-đồng cấu f từ mR vào M, trong đó mR là môđun con của M thỏa mãn điều kiện (S), tồn tại một đồng cấu g sao cho g(x) = f(x) với mọi x thuộc mR, g được xem là một mở rộng của f trong M. Trong bài báo này chúng tôi sẽ chứng minh một số đặc trưng của lớp môđun 2-tựa nội xạ linh.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v126i1A.4241
PDF (Vietnamese)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2017 Array