KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN HIỆU VON-AMPE HÒA TAN ANỐT CỦA As(III) TRÊN ĐIỆN CỰC KIM CƯƠNG PHA TẠP BO PHỦ VÀNG

Lê Thị Kim Dung

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v127i1B.4694

Abstract


Ảnh hưởng của thành phần nền dung dịch phân tích As(III) và một số thông số kỹ thuật von-ampe hòa tan anốt xung vi phân đến cường độ dòng đỉnh hòa tan (Ip) của As(III) trên điện cực kim cương pha tạp bo phủ màng vàng (chế tạo bằng kỹ thuật ex-situ kết hợp in-situ) đã được khảo sát. Kết quả khảo sát cho thấy, thành phần dung dịch nền chứa HCl 0,7 M, axit ascorbic 0,3 mM và Au(III) 2 mg/L rất thích hợp để ghi được Ip của As(III) với cường độ cao và lặp lại tốt. Làm sạch điện cực ở thế +600 mV trong 5 s sau mỗi phép đo có thể tăng được độ lặp lại của kết quả đo Ip. So với điện cực màng vàng chế tạo bằng kỹ thuật ex-situ, điện cực chế tạo bằng kỹ thuật ex-situ kết hợp in-situ cho phép sử dụng thời gian điện phân làm giàu dài hơn để định lượng As(III) trong các dung dịch có nồng độ thấp.

Keywords


von-ampe hòa tan anot, asen, vàng, điện cực kim cương pha tạp bo

References


Arnold J.P., Johnson R.M. (1969), Polarography of arsenic, Talanta, 16 (8), 1191–1207.

Bodewig F.G., Valenta P., Nurnberg H.W. (1982), Trace Determination of As (III) and As (V) in Natural Waters by Differential Pulse Anodic Stripping Voltammetry, Fresenius Z Anal Chem, 311, 187–191.

Cogliano V.J. et al. (2011), Preventable Exposures Associated With Human Cancers, J. Natl. Cancer Inst., 103 (24), 1827–1839.

Compton R.G., Foord J.S., Marken F. (2003), Electroanalysis at diamond-like and doped-diamond electrodes, Electroanalysis, 15 (17), 1349–1363.

Feeney R., Kounaves S.P. (2000), On-Site Analysis of Arsenic in Groundwater Using a Microfabricated Gold Ultramicroelectrode Array, Anal. Chem., 72 (10), 2222–2228.

Feldman C. (1979), Improvements in the Arsine Accumulation-Helium Glow Detector Procedure for Determining Traces of Arsenic, Anal. Chem., 51 (6), 664–669

Giacomino A., Abollino O., Lazzara M., Malandrino M., Mentasti E. (2011), Determination of As(III) by anodic stripping voltammetry using a lateral gold electrode: Experimental conditions, electron transfer and monitoring of electrode surface, Talanta, 83 (5), 1428–1435.

Lund W., Onshus D. (1976), The determination of copper, lead and cadmium in sea water by differential pulse anodic stripping voltammetry, Anal. Chim. Acta, 86, 109–122.

Mays D.E., Hussam A. (2009), Voltammetric methods for determination and speciation of inorganic arsenic in the environment-A review, Anal. Chim. Acta, 646 (1–2), 6–16.

Sun Y., Mierzwa J., Yang M. (1997), New method of gold-film electrode preparation for anodic stripping voltammetric determination of arsenic (III and V) in seawater, Talanta, 44, 1379–1387.

Tikhomirova V.I., Akhmedzanova G.M., Nekrasov I.Y. (1994), An investigation of the effect of arsenic and redox conditions on solubility of gold in halogenide solutions at 200-300oC and a pressure of 50 MPa, Exp. Geosci., 3 (1), 1–9.

Wang J. (1985), Stripping analysis - Principles, Instrumentation and Application. VCH Publishers, Inc: Deerfield Beach, FL, USA.

Yamada D., Ivandini T.A., Komatsu M., Fujishima A. (2008), Anodic stripping voltammetry of inorganic species of As3+ and As5+ at gold-modified boron doped diamond electrodes, Electroanal. Chem., 615, 145–153.