TỔNG HỢP CHẤT MÀU XANH COBAN CoxMg1-xAl2O4 DÙNG TRONG GỐM SỨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PECHINI

Trần Ngọc Tuyền, Hồ Văn Minh Hải, Nguyễn Đức Hoàng

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1C.5218

Abstract


Bài báo trình bày quá trình tổng hợp chất màu xanh coban CoxMg1-xAl2O4 (x = 0.1 - 0.9) trên nền spinel MgAl2O4 theo phương pháp Pechini. Các đặc trưng của sản phẩm chất màu được xác định bởi phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích nhiệt (TG–DSC), hiển vi điện tử quét (SEM), cường độ màu đo trên hệ tọa độ CIE L*a*b*. Phối liệu chất màu CoxMg1-xAl2O4 nung thiêu kết ở 1100oC trong 60 phút, sản phẩm thu được  đơn pha tinh thể MgAl2O4, mức độ tinh thể cao. Cường độ màu xanh tăng dần theo hàm lượng Co2+ thay thế Mg2+ trong mạng lưới spinel MgAl2O4. Các mẫu men chảy đều, bóng láng, màu sắc tươi sáng, không xuất hiện bọt khí và các khuyết tật, đạt yêu cầu trong sản xuất gốm sứ.

Keywords


Blue pigments; spinel; Pechini

References


Chandradass J., Balasubramanian M., Kim K.H. (2010), Size effect on the magnetic property of CoAl2O4 nanopowders prepared by reverse micelle processing. Journal of Alloys and Compounds, 506, pp. 395-399.

Dimesso L. (2016), Pechini processes: an alternate approach of the sol – gel method, preparation, properties, and applications, Springer International Publishing Switzerland.

Gama L., Ribeiro M.A., Barros B.S., Kiminami R.H.A., Weber I.T., Costa A.C.F.M. (2009), Sythesis and characterization of the NiAl2O4, CoAl2O4 and ZnAl2O4 spinels by the polymeric precusors method, Journal of Alloys and Compounds, 483(1-2), pp. 453-455.

Gaudon M., Robertson L.C., Lataste E., Duttine M., Menetrier M., Demourgues A. (2014), Cobalt and nickel aluminate spinels: blue and cyan pigments, Ceramics International, 40, pp. 5201–5207.

George D.G., David L.D. (1995), Modeling the X-ray diffraction pattern of opal-Cf, American Mineralogis, 80, pp. 869-872.

Kim J.H., Son B.R., Yoon D.H., Hwang K.T., Noh H.G., Cho W.S., Kim U.S. (2012), Charateization of blue CoAl2O4 nano-pigment synthesized by ultrasonic hydrothermal method, Ceramics International, 38(7), pp. 5707-5712.

Lu J., Minami K., Takami S., et al. Tadafumi Adschiri T. (2013), Rapid and continuous synthesis of cobalt aluminate nanoparticles under subcritical hydrothermal conditions with insitu surface modification, Chemical Engineering Science, 85, pp. 50-54.

Peng X., Cheng J., Yuan J., Jin N., Kang J., Hou Y., Zhang Q. (2018), Advances in applied ceramics environmental blue CoAl2O4 pigment co-doped by Zn2+ and Mg2+: synthesis, structure and optical properties, Advances in Applied Ceramics, 117 (5), pp. 1-9.

Peymannia M., Soleimani-Gorgani A., Ghahari M. (2015), The effect of different dispersantson the physical properties of nano CoAl2O4 ceramic ink-jet ink, Ceramics International, 41, pp. 9115–9121.

Rufner J., Anderson D., Benthem K.V., Castro R.H.R. (2013), Synthesis and sintering behavior of ultrafine (<10 nm) magnesium aluminate spinel nanoparticles, Journal of the American Ceramic Society, 96(7), pp. 2077-2085.

Salem S., Jazayeri S.H., Bondioli F., Allahverdi A., Shirvani M., Ferrari A.M. (2011), CoAl2O4 nano pigment obtained by combustion synthesis. International Journal of Applied Ceramic Technology, 9, pp. 968-978.

Shackelford J.F., Alexander W. (2001), Materials Science and Engineering Handbook, CRC Press.

Zayat M., Levy D. (2000), Blue CoAl2O4 particles prepared by the sol−gel and citrate−gel methods, Chemistry of Materials, 2, pp. 2763-2769.