Search


 
Issue Title
 
Vol 128, No 1C (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ KHU VỰC HẠ LƯU CỬA SÓT, TỈNH HÀ TĨNH Abstract
Biện Văn Quyền, Võ Văn Phú
 
Vol 128, No 1A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên Đa dạng loài rong biển ven đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi Abstract
Đỗ Anh Duy, Trần Văn Hướng, Bùi Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Đặng Diễm Hồng
 
Vol 127, No 1C (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ SÂM NGỌC LINH (P. vietnamensis ) BẰNG CHỈ THỊ HÌNH THÁI Abstract
Trương Thị Hồng Hải, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Huyền Trân
 
Vol 127, No 1C (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên Nghiên cứu đa dạng di truyền của tập đoàn giống mướp hương (Luffa cylindrical) bằng chỉ thị RAPD Abstract
Trương Thị Hồng Hải, Trần Bảo Ngà
 
Vol 126, No 1A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên ĐA DẠNG THỰC VẬT CÓ HOA VÙNG CÁT TẠI XÃ HẢI THIỆN HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract
Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Kim Ngân
 
0 - 0 of 5 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"