Search


 
Issue Title
 
Vol 129, No 1A (2020): Hue University Journal of Science: Natural Science MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA BƯỚM PHƯỢNG LỚN PAPILIO MEMNON LINNAEUS, 1758 Ở THÀNH PHỐ HUẾ VÀ VÙNG PHỤ CẬN Abstract
Võ Đình Ba, Vũ Văn Liên, Lê Thị Lành, Lê Quỳnh Trang, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
 
Vol 127, No 1C (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG SEN CAO SẢN TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương, Bùi Ninh, Ngô Quý Thảo Ngọc
 
Vol 127, No 1C (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ SÂM NGỌC LINH (P. vietnamensis ) BẰNG CHỈ THỊ HÌNH THÁI Abstract
Trương Thị Hồng Hải, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Huyền Trân
 
0 - 0 of 3 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"