CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG HỌC TỪ XA

Abstract

Kỹ năng học tập là một trong những kỹ năng của hoạt động trí tuệ. Kỹ năng học tập được hiểu là khả năng thực hiện có kết quả các hành động học tập trên cơ sở vận dụng những tri thức, kỹ xảo đã có để giải quyết những nhiệm vụ học tập trong những điều kiện học tập nhất định. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng học tập của sinh viên từ xa rất đa dạng, gồm các yếu tố chủ quan và khách quan.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v115i1.3250