BẤT CẬP TỪ CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ THEO PHÁP LUẬT GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

Abstract

Luật Giá và Luật Cạnh tranh ra đời đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc hoạt động canh tranh về giá giữa các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường, góp phần hoàn thiện chính sách của Nhà nước là dần hoàn thiện hành lang pháp lý để can thiệp vào sự vận hành của thị trường nhằm tạo sự ổn định và ngăn chặn mọi hành vi lũng đoạn thị trường. Khi vận dụng các quy định của hai đạo luật này để điều chỉnh hành vi cạnh tranh về giá đã xuất hiện những mâu thuẫn. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các quy định của hai đạo luật này là cần thiết, đặc biệt trong hoàn cảnh Luật Gía mới có hiệu lực 01 năm và Luật Cạnh tranh tiến tới sửa đổi, bổ sung.

Law of price and competion law are created to make a solid legal foundation about price among the enterprises on the market, contribute to complete the State’s policy is to gradually complete the legal corridor affecting market’s operation, making a stability and preventing the domination from market. There are some confliction happening when handle these regulations of competion law and price of law to adjust acts of price compete, so continually researching and completing regulations of these two of law is essential, especially in the condition of the law of price has taken affect for one year and competion law will be amended and supplemented.

 

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v105i6.3262