CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI CỦA TRUNG QUỐC - BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Abstract

Bài viết này tập trung phân tích quá trình chuyển đổi mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của Trung Quốc. Từ kinh nghiệm và những thành công mà Trung Quốc đạt được, tác giả bài viết đưa ra những gợi ý đối với Việt Nam trong việc xây dựng mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng phân định rõ chức năng của nhà nước; kết hợp tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng giai đoạn phát triển; có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội...

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v90i2.3347