CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT HỒ TIÊU Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Phân tích các nhân tố tác động đến năng suất cây trồng trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong sản xuất hồ tiêu nói riêng luôn là một vấn đề cấp thiết nhận được sự quan tâm của cả hộ sản xuất, chính quyền địa phương cũng như nhà nghiên cứu. Bài báo tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất hồ tiêu trên địa bàn huyện Vĩnh Linh - địa phương được xem là vùng trọng điểm trồng tiêu của tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp khảo sát từ 133 vườn hồ tiêu năm 2012. Kết quả phân tích hàm sản xuất Cobb – Douglas cho thấy năng suất hồ tiêu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố; lượng phân bón, tuổi cây, trình độ học vấn của chủ hộ và quy mô sản xuất có ảnh hưởng tăng năng suất tiêu. Trong khi đó tăng mật độ trồng sẽ làm giảm năng suất tiêu. Để nâng cao năng suất hồ tiêu, chính quyền địa phương và các hộ sản xuất cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về khuyến nông, bảo vệ thực vật,thực hiện đúng quy trình sản xuất đặc biệt là việc bón phân và chăm sóc.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v90i2.3361