NHÂN TỐ HOA KỲ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM | Anh | Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

NHÂN TỐ HOA KỲ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Lê Văn Anh, Bùi Thị Thảo

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v82i4.3466

Abstract


Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản (12/1986) đến nay, Việt Nam đã tiến những bước dài trong quá trình hội nhập quốc tế. Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sáng tạo và thức thời, đến đầu thế kỷ XXI, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 170 nước và quan hệ kinh tế - thương mại với trên 220 nước, vùng lãnh thổ. Trong đó, Hoa Kỳ là một trong số những đối tác quan trọng hàng đầu. Nghiên cứu quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam trong 20 năm (1991 - 2011) cho thấy: nhân tố Hoa Kỳ mang lại nhiều cơ hội và thách thức lớn, tác động trực tiếp đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Do vậy, tiếp tục tìm kiếm cơ hội và khắc phục thách thức từ mối quan hệ này sẽ giúp Việt Nam ngày càng chủ động, tích cực, tham gia sâu rộng vào đời sống quốc tế, từng bước khẳng định vị thế quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cơ sở phân tích chọn lọc những cơ hội và thách thức từ mối quan hệ với Hoa Kỳ, bài báo đưa ra nhận xét bước đầu về vai trò của quốc gia này đối với mục tiêu và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.