CÁC CÁCH ỨNG PHÓ VỚI STRESS CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này tìm hiểu các cách ứng phó với stress của sinh viên (SV) Đại học Huế (ĐHH). Bảng kiểm chiến lược ứng phó với stress của Garcia, Franco & Martine (2007) được sử dụng để khảo sát trên 249 SV ĐHH. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng SV ĐHH sử dụng khá đa dạng các cách ứng phó với stress, tích cực cũng như tiêu cực. Điều này khiến hiệu quả ứng phó với stress không ổn định. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số biện pháp được đề xuất nhằm giúp SV ĐHH ứng phó hiệu quả hơn với stress.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7.3545