CẢM QUAN HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CHUYỆN NGÕ NGHÈO CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH

Abstract

Trong thời đại toàn cầu hóa, việc chịu ảnh hưởng và tiếp thu các tư tưởng lý thuyết văn học trên thế giới là một chuyển biến tất yếu mang tính thời sự. Văn học Việt Nam những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI đã có những đổi mới hướng đến lối viết hậu hiện đại. Ở bài tham luận này, chúng tôi lấy tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh để làm rõ một số biểu hiện của chủ nghĩa hậu hiện đại như: giải trung tâm, phân mảnh, ngoại biên, liên văn bản, siêu hư cấu… Từ câu chuyện 30 năm trước, một lần nữa Nguyễn Xuân Khánh nhìn lại lịch sử và đặt ra những vấn đề về cuộc sống, con người hôm nay.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6C.4594
PDF (Vietnamese)

References

 1. . Lê Huy Bắc (chủ biên) (2013), Phê bình văn học hậu hiện đại Việt Nam, Nxb Tri thức, Hà Nội.
 2. . Nguyễn Xuân Khánh (2016), Chuyện ngõ nghèo, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.
 3. . Phương Lựu (2011), Lí thuyết văn học hậu hiện đại, Nxb Đại học Sư pham, Hà Nội.
 4. . Jean-François Lyotard (Ngân Xuyên dịch) (2007), Hoàn cảnh hậu hiện đại, Nxb Trí thức, Hà Nội.
 5. . Lyotard, J. F. (1979) The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Translated by Geoff Bennington and Brian Massumi, Manchester: Manchester University Press, 1984).
 6. . Nguyễn Thành và… (2013), Văn học hậu hiện đại diễn giải và tiếp nhận, Nxb Văn học.
 7. . Phùng Gia Thế (2016), Những dấu hiệu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn xuôi Việt Nam đương đại (giai đoạn 1986 – 2012), Nxb ĐHQG Hà Nội.
 8. . http://thuykhue.free.fr/stt/h/HHD.html
 9. . Nguyễn Hưng Quốc, Chủ nghĩa hậu hiện đại và những cái (cần) chết trong văn học Việt Nam,http://www.tienve.org/home/activities/ , ngày truy cập 1/12/2010.
 10. . Nguyễn Hưng Quốc, Chủ nghĩa hậu hiện đại và văn học Việt Nam, http://www.tienve.org/home/activities/, ngày truy cập 1/12/2010.
 11. . http://www.banvannghe.com/a8120/nguyen-xuan-khanh-chi-la-chuyen-ngo-ngheo-thoi-u-trinh-y-thu, ngày truy cập 23/2/2017.