VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC GIỮA THẾ KỶ XIX

Abstract

Quá trình phát triển của chủ nghĩa dân tộc Đức cho đến nay có thể tạm thời chia thành ba giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thứ hai tương ứng với thời kỳ giải quyết vấn đề nước Đức thế kỷ XIX từ lúc tan rã của Đế quốc Thần thánh La Mã cho đến lúc thành lập Đế chế thứ hai. Mở đầu với những ảnh hưởng mang tính quyết định của Cách mạng Pháp năm 1789, chủ nghĩa dân tộc tư sản Đức đạt đến đỉnh cao trong Cách mạng 1848-1849, nhưng đó cũng chính là dấu chấm hết cho những hy vọng cuối cùng của mô hình Pháp trong quá trình thống nhất nước Đức 1848-1871. Chủ nghĩa dân tộc Đức trong thời kỳ từ sau Cách mạng 1848-1849 cho đến trước khi thống nhất năm 1871 về cơ bản được định nghĩa bởi sức mạnh quân sự của các vương triều phong kiến. Bằng các phương pháp logic và lịch sử cũng như định lượng và định tính, nghiên cứu chỉ ra rằng chủ nghĩa dân tộc đóng một vai trò trọng yếu trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6A.5123
PDF

References

  1. PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;
  2. PGS.TS. Đặng Văn Chương, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;
  3. PGS. TS. Ngô Minh Oanh, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh;
  4. PGS.TS. Định Thị Định, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;
  5. PGS. TS. Bùi Thị Thảo, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;
  6. PGS. TS. Nguyễn Công Khanh, Khoa Lịch sử, Đại học Vinh.
  7. TS. Hoàng Thị Như Ý, Trường Đại học Đà Lạt.