TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM CỦA MARSHALL MCLUHAN VỀ VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI TRONG KỶ NGUYÊN 4.0

Abstract

Bài báo này giới thiệu tóm tắt những quan điểm chính trong thuyết công nghệ quyết định luận do nhà lý thuyết truyền thông Marshall McLuhan đề ra vào những năm 60 của thế kỉ XX. Những phân tích dưới ánh sáng của triết học Marxist cho thấy thuyết công nghệ quyết định luận do McLuhan đề xướng có thể giúp các nhà nghiên cứu truyền thông theo tư tưởng Marxist hiểu sâu hơn về những tác động của công nghệ truyền thông đối với xã hội thời đại 4.0 và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai.

References

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. Em, G. (2003), A first look at communication theory, McGrawHill, Boston.
 3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị.
 4. McLuhan M. (1994), Understanding the media: the extension of man, MIT Press, Cambridge.
 5. McLuhan, M. & Fiore, Q. (1967). The Medium is the Massage: An inventory of effects, Penguin Book, Harmondsworth.
 6. Roberts, C. V. (1994), Instructor’s Manual to Accompany Em Griffin’s A first look at communication theory, McGraw-Hill, Inc.
 7. Thi Hoa Tran (2004), Understanding and assessing Marshall McLuhan’s Technological determinism, The University of Queensland.
 8. Thi Hoa Tran (2017), Television and the cultural globalisation of food, clothing and music in Doi Moi Vietnam, The University of Queensland, Australia.
 9. Tymson C., Lazar P., Lazar R. et al. (2002), The new Australian and New Zealand Public Relations Manual, Tymson Communications, Australia.
 10. VTV, “Cuộc cách mạng 4.0 là gì”, Chương trình vấn đề hôm nay, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=2mnMX7IW6Aw, ngày truy cập: 19/10/2019.
 11. Wood J.T. (2004), Communication theories in action, Wadworth, CA.
 12. Wikipedia, Marshall McLuhan, https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan , ngày truy cập: 19/10/2019.