THỰC TRẠNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ ĐẠI HỌC HUẾ

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng năng lực thực hiện công việc của đội ngũ viên chức quản lý Đại học Huế. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 82 viên chức quản lý và 319 viên chức hành chính đang công tác tại Cơ quan Đại học Huế và 8 trường đại học thành viên của Đại học Huế, số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực thực hiện công việc của đội ngũ viên chức quản lý Đại học Huế được đánh giá khá cao, tuy nhiên, vẫn còn không ít viên chức quản lý có năng lực thực hiện công việc chỉ được đánh giá ở mức “đạt” và “khá”. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các chủ thể quản lý, các đối tượng có liên quan nghiên cứu, đề xuất những tác động phù hợp, nâng cao năng lực thực hiện công việc cho đội ngũ viên chức quản lý Đại học Huế, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v129i6D.5901

References

 1. Ban Chấp hành Trung ương (2019), Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành kèm theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019.
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018.
 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020.
 4. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 5. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019), Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, ban hành kèm theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019.
 6. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020), Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020.
 7. Đảng ủy Đại học Huế (2020), Kế hoạch phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế, ban hành kèm theo Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 18 tháng 02 năm 2020.
 8. Giám đốc Đại học Huế (2020), Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các ban chức năng và Tạp chí Khoa học Đại học Huế, ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 3 năm 2020.
 9. Phạm Thế Kiên (2016), Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Huế.
 10. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên) và các cộng sự (2012), Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 11. Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Luật Giáo dục đại học năm 2018.
 12. Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020), Luật Viên chức năm 2019.
 13. Nguyễn Quang Việt (2015), Đánh giá kết quả học tập theo năng lực, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.