QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Abstract

Làm rõ sự hình thành và phát triển của quá trình nhận thức về quản lý phát triển xã hội từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam. Với mục tiêu đó, bước đầu tác giả đã đưa ra định nghĩa về quản lý phát triển xã hội, những nhiệm vụ cơ bản mà quản lý phát triển xã hội hướng vào như: Phát triển hài hòa cơ cấu xã hội; Định hướng, kiểm soát các biến đổi xã hội; Thực hiện các đảm bảo xã hội; Thực thi chính sách xã hội phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, địa bàn; và nhiệm vụ cuối cùng là xử lý các vấn đề xã hội nảy sinh, bảo đảm sự đồng thuận xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người.

References

 1. Hoàng Chí Bảo – Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên)(2012): Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội hiện nay vận dụng cho Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 2. Trần Đức Cường (2012): Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội
 3. David Held (Phạm Nguyên Trường dịch)(2013): Các mô hình quản lý Nhà nước hiện đại, Nxb. Tri thức, Hà Nội
 4. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, Hà Nội
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội
 11. Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên) (2014): Quản lý học đại cương, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 12. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên) (2000): Triết lý phát triển C. Mác, Ph. Ăng ghen, V.I. Lênin, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội
 13. Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên) (2016): Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nôi
 14. Minh Tân – Thanh Nghi – Xuân Lãm (1998): Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Thanh Hóa
 15. Ngô Ngọc Thắng – Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên) (2014): Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội
 16. Đỗ Hoàng Toàn – Phan Kim Chiến – Đỗ Thị Hải Hà (2006): Giáo trình Quản lý xã hội, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội