TRADITIONAL TENG PING OF THE COTU PEOPLE IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Keywords

Keywords: building Mo house, Co Tu people, tradition. Từ khóa: Làm nhà mồ, người Cơ Tu, truyền thống.

Abstract

Tóm tắt:

Theo tập tục truyền thống của người Cơ Tu, những người sau khi qua đời một thời gian dài sẽ được người thân trong dòng họ, cộng đồng làng tổ chức làm nhà mồ, đây là một chuỗi hoạt động văn hóa tín ngưỡng diễn ra nhiều ngày. Với ý nghĩa là tiễn đưa linh hồn người chết về với cõi vĩnh hằng thông qua các nghi lễ cúng tế, hiến sinh, cùng các hoạt động ẩm thực, văn nghệ dân gian… Dấu ấn còn lưu lại cuối cùng chính là ngôi nhà mồ đã thể hiện nhiều giá trị văn hóa độc đáo mang tính nghệ thuật và đời sống tâm linh của họ.

References

  1. Tài liệu tham khảo
  2. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Đông (2003), Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Đông (1945 - 2000), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  3. Nguyễn Từ Chi (1996), Cõi sống và cõi chết trong quan niệm cổ truyền của người Mường, trong Góp phần nghiên cứu văn hoá tộc người, Nxb. Văn hóa Thông tin & Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội.
  4. Nguyễn Từ Chi (1996), Thăm nhà mả Bana và Jarai, trong Góp phần nghiên cứu văn hoá tộc người, Nxb. Văn hóa Thông tin & Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Hà Nội.
  5. Tạ Đức (2002), Tìm hiểu văn hóa Katu, Nxb. Thuận Hóa, Huế.
  6. Le Pichon (2011), Những kẻ săn máu, Tạ Đức dịch, Nxb. Thế giới, Hà Nội.
  7. Nguyễn Văn Minh (2009), Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam, Nxb. KHXH, Hà Nội.
  8. Phạm Thị Trung (2006), Quan niệm về linh hồn người và các nghi lễ liên quan tới linh hồn của người Xơ Teng ở Tu Mơ Rông, trong Nghi lễ và phong tục các tộc người ở Tây Nguyên, Nxb. KHXH, Hà Nội.