THE RISE OF THE “INDIVIDUAL PERSON” IN TAN DA'S LITERATURE

Keywords

Tan Da, individual person, lyrical ego, transitional culture Tản Đà, con người cá nhân, cái tôi trữ tình, văn hóa giao thời

Abstract

It can be said that Tan Da literature is a “big contradiction block” with the overlap, conflict between aesthetic models and opposite state of thinking. When letting that artistic world slip on the East-West cultural intersection, it is realized that inside the essence of an amateur Confucian is the strong rise of the individual man with the journey to look for “freedom” and the lyrical ego carrying the desire to liberate the hidden emotions. The opposition in that lyrical subject is both unique beauty and prominence that shows the intercultural mark in Tan Da literature.

References

 1. Đào Duy Anh (2017), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb. Thế giới, Hà Nội.
 2. Huỳnh Phan Anh (1972), Đi tìm tác phẩm văn chương, Nxb. Đồng Tháp.
 3. Nguyễn Tiến Dũng (1999), Chủ nghĩa Hiện sinh: Lịch sử, sự hiện diện ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 4. Đặng Anh Đào, Nguyễn Hoàng Tuyên, Phùng Văn Tửu tuyển chọn, giới thiệu và dịch (1989), Tự do, tự do yêu dấu, Nxb. Ngoại văn Hà Nội.
 5. Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Đức Mậu tuyển chọn, giới thiệu (2007), Tản Đà về tác gia và tác phẩm, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
 6. Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng (1988), Văn học Việt nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930, Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội.
 7. François Jullien (2004), Minh triết phương Đông và triết học phương Tây, Nxb. Đà Nẵng.
 8. Phan Ngọc (1998), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
 9. Friedrich Nietzche (2014), Hoàng hôn của những thần tượng, (Nguyễn Hữu Hiệu dịch), Nxb. Văn học, Hà Nội
 10. Jean Paul Sartre (2016), Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản, Nxb. Tri thức, Hà Nội.
 11. Trần Đình Sử (2005), Thi pháp văn học trung đại Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 12. Richard Tarnas (2008), Quá trình chuyển biến tư tưởng phương Tây (Lưu văn Hy dịch), Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.
 13. Kiều Văn biên soạn (2002), Thi ca Việt Nam chọn lọc: Thơ Vũ Hoàng Chương, Nxb. Đồng Nai
 14. Kiều Văn tuyển chọn, giới thiệu (2004), Thơ S. Bôđơler, Nxb. Thanh niên, Hà Nội.
 15. Nguyễn Khắc Xương sưu tầm và biên soạn (1997), Tản Đà trong lòng thời đại, Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội .
 16. Nguyễn Khắc Xương (2002), Tản Đà toàn tập (tập 1), Nxb. Văn học, Hà Nội
 17. Nguyễn Khắc Xương (2002), Tản Đà toàn tập (tập 2), Nxb. Văn học, Hà Nội
 18. Nguyễn Khắc Xương (2002), Tản Đà toàn tập (tập 3), Nxb. Văn học, Hà Nội.