CON NGƯỜI VÀ THƠ LÝ BẠCH QUA NHỮNG LỜI PHẨM BÌNH CỦA CỔ NHÂN

Abstract

Trong lịch sử văn học Trung Quốc, Lý Bạch được đánh giá là nhà thơ đại diện cho khuynh hướng thơ lãng mạn dưới thời Đường, giai đoạn phát triển hoàng kim của thơ ca. Từ khi xuất hiện trên thi đàn, Lý Bạch nhận được nhiều sự quan tâm của những người đương thời cũng như lịch sử phê bình văn học Trung Quốc của các đời sau. Bài viết tập trung khái quát những ý kiến đánh giá tiêu biểu nhất về con người và thơ Lý Bạch từ thời Đường đến cuối thế kỷ XIX, tập trung chủ yếu trên ba phương diện: Phẩm bình về con người và phong cách thơ, phẩm bình đặc trưng thi pháp thể loại và phẩm bình so sánh với các nhà thơ đương thời.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6141

References

  1. Lý Bạch (1996), Lý Bạch toàn tập, Bảo Phương hiệu điểm, NXB Cổ tịch Thượng Hải.
  2. Trần Bá Hải chủ biên (1993), Đường thi luận bình loại biên, NXB Giáo dục Sơn Đông.
  3. Vương Vận Hy chủ biên (1995), Trung Quốc văn học phê bình sử, NXB Cổ tịch Thượng Hải.
  4. Tưởng Phàm (1997), Trung Quốc cổ đại văn luận giáo trình, NXB Thư tịch Trung Quốc.
  5. Tiêu Điều Phi chủ biên (1999), Đường thi giám thưởng từ điển, NXB Cổ tịch Thượng Hải.
  6. Thi Triết Tồn (1998), Đường thi bách thoại, NXB Cổ tịch Thượng Hải.