THE CURRENT SITUATION OF LOCAL GOVERNMENT HUMAN RESOURCES FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Keywords

cán bộ công chức cấp xã, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội… local government, human resource, socio-economic development,

Abstract

Local government human resources play a vital role to the socio-economic development process of the local, contribute to the development of the whole country, especially in the context of modernization and industrialization and global integration. This paper aims at examining the practice of local government human resources in A Luoi district – a region with strategic importance in socio-economic and political process of Thua Thien Hue province. By using qualitative and quantitative method, the research found that the human resources at A Luoi district have changed dramatically over the period of 2015-2019, particulary higher number of qualified resources in terms of degree, politics, technology skills. The SWOT analysis revealed the strength, weakness, opportunity and challenges facing the local government human resources in A Luoi district, through which some solutions were proposed including enhancing the qualified human resources, improving technology and English skills as well as local language skills for current human resources for the purpose of local development.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6A.6214

References

 1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội
 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 1/6/2012.
 3. Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, Hà Nội.
 4. Chính phủ (2017), Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Hà Nội.
 5. Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Hà Nội.
 6. Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 5, trang 505.
 7. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2009, Hà Nội.
 8. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/04/2011 Phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020”.
 9. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới (2013), Niên giám thống kê năm 2012, Chi cục Thống kê huyện A Lưới.
 10. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới (2014), Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.
 11. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Quyết định Số 821/QĐ - UBND ngày 25/4/2013 phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2013-2015.
 12. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Niên giám thống kê, Cục Thống kê Thừa Thiên Huế.