Vol 126, No 6B (2017)

Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v126i6B

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tất Thắng
5-15
Liêu Linh Chuyên, Trịnh Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Tuyết Nhung
17-27
Liêu Thị Thanh Nhàn
29-39
Chu Đình Lộc, Hồ Hải Hưng
41-48
Trần Huyền Sâm, Nguyễn Thị Ngọc Hân
49-60
Nguyễn Minh Phương
61-70
71-82
Trần Khánh Phong
83-91
Vo Thi Huong Thuy
93-104
Nguyễn Văn Quang
PDF
105-114
Lê Thị Thanh Xuân
115-122
Nguyễn Thế Tình
123-132
Đào Thu Hiền
133-142
Cao Nguyễn Khánh Huyền
143-154
Phạm Ngọc Lư, Phạm Ngọc Lư
155-165
chu đình kiên
167-176
177-187
nguyen thanh huy
189-202
Hoàng Thị Phương
203-213
Pham Duc Thuận
215-222