Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

ISSN 2588-1175

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Vo Viet Minh Nhat

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 128, No 2A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ

Table of Contents

HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Bảo Văn Quốc Võ
5-14
Khương Anh Sơn, Đinh Quốc Dương, Phạm Xuân Phương, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh
15-27
Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Vũ Bá Huy
29-41
Đặng Minh Tuyết, Võ Văn Quốc Bảo
43-54