Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

Current Issue

Vol. 129 No. 2A (2020)
Published March 27, 2020
Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

Hue University Journal of Science: Techniques and Technology (HUJOS: Techniques and Technology) is an open-access peer-reviewed journal published by Hue University, Vietnam. The Journal caters for multidisciplinary interests and is to disseminate the newest high-quality research results in Technology and Engineering: Computer Science; Materials Science; Architecture; Civil and Structural Engineering; Electrical and Electronic Engineering; Pharmacy (miscellaneous)... The Journal is devoted to the publication of contributions of theoretical, experimental, and applied research on the above disciplines. The papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity and disseminated promptly through a programme of continuous online publication.

As well as original research, HUJOS: Techniques and Technology also publishes review papers about the state-of-the-art, emerging trends, and future directions of each field, editorials, and letters to editors. The Journal welcomes contributions from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research in Vietnam and all over the world.

HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Dung Huu Tran
5-14
XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA TINH BỘT LÚA MÌ ACETAT TRÊN CHUỘT NHẮT CHỦNG SWISS
https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v129i2A.5917
PDF (Vietnamese)
Lê Văn Hòa
15-29
MỞ RỘNG TỪ ĐIỂN VIETSENTIWORDNET CHO MIỀN DỮ LIỆU THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN TỪ VỰNG
https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v129i2A.5949
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Vĩnh Thanh
31-47
MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN CÂY R-TREE
https://doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v129i2A.5647
PDF (Vietnamese)
Nguyen Thi Dinh
49-61
MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM DỰA TRÊN CÂY KD-TREE CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH
https://doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v129i2A.5649
PDF (Vietnamese)
Trương Hoàng Phương
63-81
PHỤC DỰNG NHÀ CỘNG ĐỒNG TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC KATU CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI THÔN A KA, XÃ THƯỢNG QUẢNG, HUYỆN NAM ĐÔNG
https://doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v129i2A.5748
PDF (Vietnamese)
Hoàng Đức Anh Vũ
83-93
LÀNG CỔ HỘI KỲ - NHỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN CẦN BẢO TỒN VÀ KẾ THỪA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
https://doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v129i2A.5303
PDF (Vietnamese)
Phạm Trung Đức
95-106
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC CỬA SỔ QUAN SÁT ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO TRONG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH
https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v129i2A.6016
PDF (Vietnamese)
View All Issues