Editorial Team

Editors

  1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  2. TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế
  3. Dương Đức Hưng, Viet Nam

Section Editors

  1. PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Đại học Huế, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam