Editorial Team

##user.role.editors##

TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký toàn soạn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Viet Nam

Dương Đức Hưng, Thư ký chuyên san Khoa học Tự nhiên, Viet Nam

Các biên tập viên chuyên mục

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh, Đại học Huế, Viet Nam

PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, Khoa Du lịch - Đại học Huế