MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CHO BÀI TOÁN TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN CÂY R-TREE

Lê Thị Vĩnh Thanh

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v129i2A.5647

Abstract


TÓM TẮT

Trong bài báo này, một cải tiến cho cây R-Tree được thực hiện nhằm tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung, cây cải tiến được gọi là RG-Tree (Region Growth Tree). Để thực hiện vấn đề này, chúng tôi lưu trữ các véc-tơ đặc trưng của hình ảnh trên mỗi nút lá của cây RG-Tree theo quy tắc phân hoạch đã được đề xuất. Cây RG-Tree cho phép tăng trưởng nhằm lưu trữ các vùng dữ liệu và phân bố trên các nút lá tạo thành các cụm dữ liệu. Việc phân hoạch này được thực hiện phân bố các phần tử càng giống nhau thì càng thuộc về một nhóm các nhánh con trên cây RG-Tree. Trên cơ sở lý thuyết đã đề nghị, một mô hình tìm kiếm ảnh được thiết kế dựa trên cây RG-Tree. Mô hình  đề xuất được thực nghiệm trên các bộ ảnh ImageCLEF và so sánh hiệu suất tìm kiếm với một số phương pháp gần đây trên cùng bộ dữ liệu. Từ kết quả thực nghiệm cho thấy, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên cây RG-Tree là hiệu quả.

Keywords


Keyword — RG-Tree, CBIR, Similar Images, Similarity Measure, Image Retrieval

References


Tài liệu tham khảo

Chandresh Pratap Singh, " R-Tree implementation of image databases ". Signal & Image Processing : An International Journal (SIPIJ) Vol.2, No.4, December 2011.

Nam N.V, Bac L.H, " Simple Spatial Clustering Algorithm Based on R-Tree". C. Sombattheera et al. (Eds.): MIWAI 2012, LNCS 7694, pp. 236–245, Berlin Heidelberg, 2012.

N. Amoda and R. K. Kulkarni, “Efficient image retrieval using region based image retrieval,” in Signal Image Processing : An International Journal (SIPIJ), vol. 4, no. 3, pp. 17–22, 2013.

Shama P.S, Badrinath K, Anand Tilugul, " An Efficient Indexing Approach for Content based Image Retrieval". International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 117 – No. 15, May 2015.

Van T. T. , Le M. T., “Mot so cai tien cho he truy van anh dua tren cay S-Tree”. Proceeding of Publishing House for Science and Technology, 2017.

Maher Alrahhal ; K.P. Supreethi, "Content-Based Image Retrieval using Local Patterns and Supervised Machine Learning Techniques". Amity International Conference on Artificial Intelligence (AICAI), 2019.

A Guttman, "R-Tree: a dymanic index structure for spatial searching". In proc. ACM SIGMOD, 1984.

Gurchetan Singh, "Introductory guide to Information Retrieval using kNN and KDTree", November 28, 2017.

Jayashree Das and Minakshi Gogoi, "Indexing of Voluminous Data Using K-D Tree with Reference to CBIR", International Journal of Computer Sciences and Engineering, Volume-4, Special Issue-7, Dec 2016.

Hasan Al-Jabbouli, "Data clustering using the Bees Algorithm and the Kd-Tree structure", Intelligent Systems Research Laboratory, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff University, United Kingdom, 2009.

Vignesh Ramanathan, Shaunak Mishra and Pabitra Mitra, "Quadtree Decomposition based Extended Vector Space Model for Image Retrieval", Indian Institute of Technology, Kharagpur - 721302, 978-1-4244-9497-2/10/ IEEE, 2010.

A. Alzu’bi, A. Amira, N. Ramzan, "Semantic Content-based Image Retrieval: A Comprehensive Study", J. Vis. Commun. Image R, 2015.

Nguyễn Thị Uyên Nhi, Văn Thế Thành, Lê Mạnh Thạnh, A Self-Balanced Clustering Tree apply for Semantic-Based Image Retrieval, Fundamental and Applied IT Reseach (FAIR), Hue University, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: tr.xx-xx, 2019.

Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Vĩnh Thanh, Văn Thế Thành, Trần Văn Lăng, Tra cứu ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên cây phân cụm phân cấp, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), ĐH Huế, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: xx, tr.xx-xx, 2019.

Thanh Manh Le, Thanh The Van - Image retrieval system based on emd similarity measure and S-Tree, ICITES-2012, Springer Verlag, LNEE 234, 139-146, 2013.

N.V.T. Thanh The Van, Thanh Manh Le, "The Method Proposal of Image Retrieval Based on K-Means Algorithm", Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 746, no. 2, pp. 481–490, 2018.

Nguyễn Phương Hạc, Văn Thế Thành, "Một phương pháp tra cứu dữ liệu ảnh dựa trên cây phân cụm đa nhánh cân bằng", Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 18 (1), 140-153, 2019.

H. Cevikalp, M. Elmas, S. Ozkan (2017), "Large-scale image retrieval using transductive support vector machines", Computer Vision and Image Understanding, vol. no. pp.1-11.

C.A. Hernández-Gracidas, Sucar, L.E. & Montes-y-Gómez (2013), "Improving image retrieval by using spatial relations", Multimed Tools Application, vol. 62, no. 2, pp. 479–505.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.