MỞ RỘNG TỪ ĐIỂN VIETSENTIWORDNET CHO MIỀN DỮ LIỆU THUỘC LĨNH VỰC DU LỊCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN TỪ VỰNG

Abstract

Khai phá quan điểm giúp xác định hướng quan điểm (tích cực, tiêu cực) của người dùng về một chủ đề, sản phẩm hay dịch vụ. Có một số cách tiếp cận khác nhau về khai phá quan điểm, trong đó phương pháp khai phá quan điểm dựa trên từ vựng là khá phổ biến. Độ chính xác của phương pháp khai phá quan điểm dựa trên từ vựng phụ thuộc rất nhiều vào từ điển được sử dụng, trong đó chứa các từ quan điểm về các lĩnh vực cụ thể. Một bộ dữ liệu có thể thực hiện phân lớp tốt trong lĩnh vực này, nhưng lại kém hiệu quả đối với một số lĩnh vực khác. VietSentiWordNet là từ điển quan điểm tiếng Việt được sử dụng khá phổ biến hiện nay, nhưng thiếu nhiều từ quan điểm cho miền dữ liệu thuộc lĩnh vực du lịch. Bài báo này do đó tập trung vào việc mở rộng từ điển VietSentiWordNet với việc làm giàu các từ quan điểm thuộc lĩnh vực du lịch, trong đó một mô hình mở rộng từ điển VietSentiWordNet dựa vào phương pháp dựa trên từ vựng được đề xuất và một tiến trình tiền xử lý dữ liệu với nhiều chức năng được tích hợp cũng được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả phân lớp quan điểm. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng việc từ điển VietSentiWordNet được mở rộng đã phân lớp quan điểm chính xác hơn đối với các câu quan điểm trong lĩnh vực du lịch.
https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v129i2A.5949

References

 1. . A. Arora, C. Patil, S. Correia (2015), Opinion Mining: An Overview, International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering Vol. 4, Issue 11, pp. 94-98.
 2. . W. Medhat, A. Hassan, H. Korashy (2014), Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. Ain Shams Engineering Journal, 5(4), pp. 1093-1113.
 3. . C. Bucur (2015), Using opinion mining techniques in tourism, in Proceedings of the 2nd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Procedia Economics and Finance 23, pp. 1666-1673.
 4. . S. Baccianella, A. Esuli, F. Sebastiani (2010), SentiWordNet 3.0: An enhanced lexical resource for sentiment analysis and opinion mining, In: Proceedings of the 7th Conference on International Language Resources and Evaluation, pp. 2200–2204
 5. . V. Soni, M. Patel (2014), Unsupervised Opinion Mining From Text Reviews Using SentiWordNet, International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT) V11(5), pp. 234-238.
 6. . F. M. Kundi, A. Khan, S. Ahmad, M. Z. Asghar (2014), Lexicon-Based Sentiment Analysis in the Social Web, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 4(6), pp. 238-248.
 7. . G. Qiu, X. He, F. Zhang, Y. Shi, J. Bu, C. Chen (2010), DASA: Dissatisfaction-oriented Advertising based on Sentiment Analysis. Expert Systems with Applications 37, pp. 6182–6191.
 8. . Kieu Thanh Binh, Pham Bao Son (2010), Sentiment Analysis for Vietnamese, In: 2010 Second International Conference on Knowledge and Systems Engineering, pp. 152–157.
 9. . Vu Tien Thanh, Pham Huyen Trang, Luu Cong To, Ha Quang Thuy (2011), A Feature-Based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese. In Semantic Methods for Knowledge Management and Communication (SCI 381), pp. 23-33.
 10. . Vu Xuan Son, P. Seong-Bae (2014), Construction of Vietnamese SentiWordNet by using Vietnamese Dictionary, The 40th Conference of the Korea Information Processing Society, pp. 745-748, South Korea.
 11. . P. Haseena Rahmath (2014), Opinion Mining and Sentiment Analysis challenges and Applications, International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management. Volume 3, Issue 5.
 12. . Hong Nam Nguyen, Thanh Van Le, Hai Son Le, Tran Vu Pham, (2014). Domain Specific Sentiment Dictionary for Opinion Mining of Vietnamese Text. The 8th Multi-Disciplinary International Workshop on Artificial Intelligence (MIWAI 2014), pp. 136-148.
 13. . B. Liu (2007), Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents and Usage data, Springer, Second Edition.
 14. . N. Mishra, C.K.Jha, PhD. (2012), Classification of Opinion Mining Techniques, International Journal of Computer Applications, Volume 56 – No.13.
 15. . Võ Tuyết Ngân, Đỗ Thanh Nghị (2015), Phân loại ý kiến trên Twitter, Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, pp. 32-38.
 16. . A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. Gomez, L. Kaiser (2017), Attention Is All You Need, arXiv:1706.03762v5 [cs.CL].
 17. . T. Kim, K. Wurster (2015), emoji v.0.3.4, BSD License.
 18. . Viet Trung Tran (2016), Python Vietnamese Toolkit, MIT License.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array