Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

ISSN (Print) 2588-1175

ISSN (Online) 2615-9732

Editor in chief: Do Thi Xuan Dung

Chair Editor: Vo Viet Minh Nhat

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions | Editorial TeamVol 129, No 2A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ

Table of Contents

HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Lê Thị Vĩnh Thanh
Nguyen Thi Dinh
Trương Hoàng Phương
Hoàng Đức Anh Vũ