Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

ISSN 2588-1175

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Le Manh Thanh

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Table of Contents

HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
5-16
Nguyễn Quang Lịch
17-27
Phạm Việt Hùng
29-40
Nguyễn Thị Hoài Giang
41-51
Dương Thị Hương, Nguyễn Hiền Trang
53-66
Minh Hoàng Liên Võ
67-80
Phan Thị Hoa Lợi, Lê Mạnh Thạnh
81-92
Nguyễn Thị Hoài Giang, Hoàng Thị Quyên
93-105
Khang Đình Trần, Quang Đức Võ, Tuấn Anh Đăng Nguyễn
Hà Viết Hải, Huyền Xuân Đỗ
Dương Phước Đạt
Phạm Trung Đức, Dang Thanh Chuong
Quốc Công Đặng, Bình Đăng Nguyễn, Huy Quốc Nguyễn