Hue University Journal of Science: Techniques and Technology

ISSN 2588-1175

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Le Manh Thanh

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Duong Duc Hung

Phone: 02343845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | SubmissionsVol 127, No 2A (2018): HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Table of Contents

HUE UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE: TECHNIQUES AND TECHNOLOGY

Nguyễn Hồng Quốc, Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
5-16
Nguyễn Quang Lịch
17-27
Phạm Việt Hùng
29-40
Nguyễn Thị Hoài Giang
41-51
Dương Thị Hương, Nguyễn Hiền Trang
53-66
Minh Hoàng Liên Võ
67-80
Phan Thị Hoa Lợi, Lê Mạnh Thạnh
81-92
Nguyễn Thị Hoài Giang, Hoàng Thị Quyên
93-105
Khang Đình Trần, Quang Đức Võ, Tuấn Anh Đăng Nguyễn
107-119
Dương Phước Đạt
121-130
Đặng Thanh Chương, Phạm Trung Đức
131-146
Quốc Công Đặng, Bình Đăng Nguyễn, Huy Quốc Nguyễn
147-158
Hà Viết Hải, Huyền Xuân Đỗ