ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

. Nghiên cứu này đánh giá tình hình giao đất và cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Với số liệu sơ cấp thu thập từ phỏng vấn trực tiếp 35 tổ chức được giao đất, cho thuê đất và 20 cán bộ quản lý có liên quan; số liệu thứ cấp là dữ liệu lưu trữ tại các đơn vị hành chính địa phương, một số kết quả nghiên cứu đã được chỉ ra. Trong giai đoạn 2017–2019, thành phố Đà Lạt sử dụng 423,14 ha để thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước tại địa phương. Trong đó, hình thức chủ yếu là thuê đất, với 407,57 ha đất cho 49 tổ chức kinh tế thuê chủ yếu cho các dự án nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Các đối tượng phỏng vấn đánh giá công tác giao đất, cho thuê đất là khá tốt cả về nội dung chính sách cũng như quá trình thực hiên. Một số khó khăn còn tồn tại do cần phối hợp nhiều ban ngành và thiếu quy hoạch trong mục đích sử dụng đất. Từ đó, các giải pháp liên quan đến điều chỉnh nội dung chính sách; đồng bộ hóa công tác quản lý, lập kế hoạch; nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu đã được đề xuất nhằm cải thiện hoạt động giao đất, cho thuê đất tại Đà Lạt.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3D.6112

References

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2020), Đánh giá kết quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cập nhật ngày 24/11/2020 trên website: http://www.monre.gov.vn/Pages/danh-gia-ket-qua-cong-tac-giao-dat,-cho-thue-dat,-chuyen-muc-dich-su-dung-dat.aspx.
  2. Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Cảnh Minh Hoài và Nguyễn Phúc Khoa (2019), Thực trạng giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 128(3D), 109–119.
  3. Nguyễn Khánh Ly (2016), Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
  4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (2020), Số liệu thống kê đất đai tỉnh Lâm Đồng năm 2019.
  5. Hồng Thanh (2018), Đà Lạt - gắn nông nghiệp công nghệ cao vào phát triển du lịch, Báo Du lịch. Cập nhật ngày 24/11/2020 trên website: http://baodulich.net.vn/Da-Lat---gan-nong-nghiep-cong-nghe-cao-vao-phat-trien-du-lich-03-16996.html.
  6. Hà Thị Thu và Trần Hữu Dào (2020), Giải pháp tăng cường công tác quản lý giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Tạp chí Công Thương, Cập nhật ngày 24/11/2020 trên website: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/giai-phap-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-giao-dat-va-cho-thue-dat-tren-dia-ban-huyen-thach-that-thanh-pho-ha-noi-70840.htm.
  7. Lê Minh Trường (2014), Vai trò của chính sách đất đai đối với việc phát triển kinh tế, xã hội? Cập nhật ngày 24/11/2020 trên website: https://luatminhkhue.vn/vai-tro-cua-chinh-sach-dat-dai-doi-voi-viec-phat-trien-kinh-te--xa-hoi-.aspx.