CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI ĐIỂM DU LỊCH BÌNH QUỚI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA

Abstract

This study aims to identify factors affecting domestic tourists' intention to return to Binh Quoi Village. The sample size selected is 300 domestic tourists who have been traveling at Binh Quoi Village. Qualitative and quantitative research methods with group discussion, Cronbach's Alpha test, exploratory factor analysis (EFA) and multivariate linear regression have been used in this study. The research results show that 06 factors affect domestic tourists' intention to return to Binh Quoi Village. Based on the research results, the thesis proposes managerial implications to improve the ability to attract domestic tourists to return to Binh Quoi Village in the future.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5C.6019

References

 1. Ajzen, I. (1991), The Theory of Planned Behaviour, Organization Behaviour and Human Decision Processes, 50, 179–211.
 2. Ajzen, I., Fishbein, M. (1975), Theory of reasoned actions as applied to moral behavior: A confirmatory analysis, Journal of Personality and Social Psychology, 1992, 98–109.
 3. Asuncion Beerli & Josefa D. Martín (2004), Tourism Management, 25, 623–636.
 4. Chen, C. F., & Tsai, D. (2007), How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions?, Tourism Management, 28, 1115–1122.
 5. Hồ Huy Tựu và Nguyễn Xuân Thọ (2012), Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến và cảm nhận rủi ro đến ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách đối với khu du lịch Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên.
 6. Hồ Huy Tựu và Trần Thị Ái Cẩm (2012), Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với Nha Trang, Tạp chí Phát triển kinh tế, 262.
 7. Kim, S., Lee, C., & Klenoky, D.B. (2003), The Influence of Push and Pull Factors at Korean National Parks, Tourism Management, 24(2), 169–180.
 8. Kozak, M. (2002), Comparative Analysis of Tourist Motivation by Nationality and Destinations, Tourism Management, 23(3), 221–232.
 9. Leiper, N. (1997), The framework of tourism: Towards a destination of tourism, tourist and the tourist industry, Annals of Tourism Research, 6(4), 390–407.
 10. Mai Ngọc Khương và Nguyễn Thảo Trinh (2015), Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định trở về của khách du lịch đối với thành phố Vũng Tàu, Việt Nam - Một phân tích về sự hài lòng của điểm đến, Tạp chí Khoa học Quản lý Nâng cao, 3(4), tháng 12.
 11. Nguyễn Văn Đảng (2007), Hoàn thiện chiến lược xúc tiến điểm đến của ngành du lịch Việt Nam.
 12. Sirakaya, E & Woodside A. (2005), Building and Testing Theories of Decision Making by Travellers, Tourism Management, 26, 815–832.
 13. Trịnh An Thạch (2015), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm du lịch sinh thái Nam Cát Tiên tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế Tp. HCM.
 14. Tun Thiumsak & Athapol Ruangkanjanases (2016), Factors Influencing International Visitors to Revisit Bangkok, Thailand, Journal of Economics, Business and Management, 4(3).
 15. Uysal, M. & Jurowski, C. (1994), Testing The Push and Pull Factors, Annals of Tourism Research, 21(4), 844–846.
 16. Yumi Park & David Njite (2010), Relationship between Destination Image and Tourists’ Future Behavior: Observations from Jeju Island, Korea, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15(1).
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Array