NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM HIỆN ĐẠI HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TẠI HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA

Abstract

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng lên một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, tình hình biến động đất đai của các địa phương trong cả nước cũng ngày một đa dạng và phức tạp. Để phục vụ công tác quản lý nhà nước về lãnh vực đất đai cũng như tăng tính công khai minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính đòi hỏi phải có một cơ sở dữ liệu địa chính hoàn thiện, hiện đại hóa và được cập nhật một cách thường xuyên, đầy đủ, chính xác. Trong nghiên cứu này, đã áp dụng mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu cho các cấp (tỉnh, huyện) trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ngày càng hoàn thiện tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu địa chính, Vilis, công nghệ thông tin
https://doi.org/10.26459/hueuni-jese.v126i4A.4388

References

  1. Liên danh Nhà thầu Bình Nguyên - Hà Thành (2009), Phương án thi công đo đạc, hoàn thiện bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Liên danh Nhà thầu Bình nguyên - Hà Thành, Gia Lai.
  2. Tổng cục Quản lý đất đai (2011), Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, Tổng cục Quản lý đất đai ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2011, Hà Nội.
  3. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa (2015), Quy trình cập nhật, luân chuyển và lưu trữ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận dạng số đối với hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2015, Khánh Hòa.