NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria Roscoe) TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO NUÔI CẤY TẾ BÀO HUYỀN PHÙ

Abstract

Nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe) là một loài cây thuốc quý với thành phần hoạt chất chính là curcumin. Để tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình nuôi cấy tế bào huyền phù cây nghệ đen, quá trình nhân giống in vitro loài cây này đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường nhân chồi thích hợp đối với mẫu nuôi cấy là chồi in vitro đã được hủy đỉnh sinh trưởng là MS có BAP 3 mg/L BAP và AgNO3 1,5 mg/L, số chồi thu được là 4,4, đạt chiều cao khoảng 1,2 cm. Môi trường MS có NAA 2 mg/L và AgNO3 1,5 mg/L thích hợp cho chồi in vitro tạo rễ, số rễ trung bình thu được khoảng 27 và chiều dài gần 0,8 cm. Môi trường MS có BAP 3 mg/L, IBA 0,5 mg/L và AgNO3 1,5 mg/L vừa có thể tạo rễ lẫn phát sinh chồi mới, số chồi trung bình là 3,3 (cao khoảng 7,2 cm) và số rễ trung bình là 6,3 (dài khoảng 0,6 cm). Cây nghệ đen in vitro là nguồn nguyên liệu trực tiếp để nuôi cấy tạo callus, là giai đoạn trung gian của quá trình nuôi cấy tế bào huyền phù loài cây này.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D.4324
PDF

References

  1. Đỗ Tất Lợi, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, 2004.
  2. Kumar V, Parvatam G, Ravishankar G, AgNO3 - a potential regulator of ethylene activity and plant growth modulator. Electronic Journal of Biotechnology 12(2), (2009),
  3. Loc NH, Tuan VC, Binh DHN, Phuong TTB, Kim TG, Yang MS, Accumulation of secquiterpenes and polysaccharides in cells of zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe) cultured in a 10 L bioreactor. Biotechnology and Bioprocess Engineering 14, (2009), 619-624.
  4. Miachir JI, Romani VLM, De Campos AAF, Mello MO, Crocomo OJ, Melo M, Micropropagation and callogenesis of Curcuma zedoaria Roscoe. Scientia Agricola 61(4), (2004), 427-432.
  5. Moscatiello R, Baldan B, Navazio L (2013). Plant Cell Suspension Cultures. Pages 77-93 in Maathuis FJM, ed. Plant Mineral Nutrients: Methods and Protocols, Humana Press, Totowa, NJ.
  6. Murashige T, Skoog F, A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures. Physiologia Plantarum 15(3), (1962), 473-497.
  7. Priosoeryanto BP, Sumarny R, Rahmadini Y, Nainggolan GRM, Andany S (2001). Growth inhibition effect of plants extract (Mussaenda pubescens and Curcuma zedoaria) on tumour cell lines in vitro. Pages 27-31. 2nd SEAG, South East Asian Germany Alumni-Network. Los Barios, Philippines.
  8. Sandra AT, Maira O, Effect of culture medium consistence and silver nitrate on micropropagation of two potato (Solanum tuberosum) cultivars. Revista Colombiana de Biotecnología 15, (2013), 55-62.