Application of PCR-based method for detection of Vibrio parahaemolyticus in fish
PDF (Vietnamese)

How to Cite

1.
Chương HV, Long Đặng T, Hồng HTK, Lệ HT, Hiệp N văn, Vân HTH, Thuận PT. Application of PCR-based method for detection of Vibrio parahaemolyticus in fish. hueuni-jns [Internet]. 2019Oct.25 [cited 2023Jun.5];128(1E):39-46. Available from: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/5398

Abstract

The application of the PCR method with primers 16S-rRNA and sequence analysis of the rDNA 16S gene for the detection of Vibrio sp.in fish is presented in this paper.The results show that two strains areVibrio parahaemolyticus, and two strains areVibrio vulnificus. The PCR-based method is suitable for rapid identification and provides information on the genetic relationship of theVibriobacteria strains found inThua Thien Hue province.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5398
PDF (Vietnamese)

References

  1. Hòa ĐT, Hích TV, Giang NTT, Út PV, Huệ NTN. Các loại bệnh thường gặp trên cá biển nuôi ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học, Công nghệ Thủy sản. 2008;20(2):16-24.
  2. Tề BQ. Bệnh của cá mú nuôi lồng ở vịnh Hạ Long. Báo cáo tại hội nghị Nuôi Trồng Thủy sản toàn quốc.
  3. Westh T, Wassenaar TM, Hallin PF, Snipen L, Lagesen K, Ussery DW. On the origins of a Vibrio species. Microb Ecol. 2010;59:1-13.
  4. Nishibuchi M, Kaper JB. Thermostable direct hemolysin gene of Vibrio parahaemolyticus: a virulence gene acquired by a marine bacterium.Infect Immun. 1995;63(6):2093-2099.
  5. Lụa ĐT, Khuê NV, Vân PT. Non – Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm nuôi. Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam. 2016;14(5):690-698.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2019 Array