ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHỤC HỒI SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN SAU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ FORMOSA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá mức độ phục hồi sinh kế khai thác biển của ngư hộ sau 2 năm kể từ sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra vào tháng 4 năm 2016. Hoạt động khảo sát được tiến hành trên 210 hộ khai thác biển ở 3 xã đại diện vùng bờ biển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cố ô nhiễm môi trường biển đã khiến ngư hộ buộc ngừng khai thác trong 4,8 tháng, giảm khai thác trong 3,9 tháng, tổn thất bình quân 4.458,4 kg thủy sản/hộ. Sinh kế khai thác biển có dấu hiệu phục hồi sau thời gian khủng hoảng tuy nhiên mức độ phục hồi chưa cao khi phục hồi vốn đầu tư đạt 77%, phục hồi sản lượng 73,5%, phục hồi thu nhập từ khai thác biển đạt 65,74%. Nghiên cứu cũng cho thấy các giải pháp hữu ích nhất đối với ngư hộ khi sự cố xảy ra là tiếp nhận hỗ trợ khẩn cấp, tiếp nhận lương thực và nhận đền bù. Các giải pháp thích ứng với sinh kế mới như kinh doanh dịch vụ, nuôi trồng, khai thác đầm phá, chế biến thủy hải sản chưa hữu ích trong khi một số giải pháp liên quan đến di cư và xuất khẩu lao động chỉ một số ít ngư hộ áp dụng.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5334
PDF (Vietnamese)

References

  1. Nguyễn Quang Vinh Bình (2014), Phát triển khai thác thủy sản gắn với chủ quyền biển đảo, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên Huế, https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/ ngày 12/08/2014
  2. Bộ Tài nguyên và môi trường (2010), Xây dựng khả năng phục hồi: Các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam.
  3. Chính phủ (2017), Báo cáo tình hình, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp khắc phục sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.
  4. Cục thống kê Thừa Thiên Huế (2016), Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất thủy sản năm 2015.
  5. Nguyễn Quang Phục, Lê Anh Quý (2017), Sự cố môi trường biển miền trung và tác động của nó đến việc làm và thu nhập của lao động: nghiên cứu trường hợp tại xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học và Quản Lý & Kinh tế,(3), 103-116.
  6. Nguyễn Văn Tài (2016), Sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung: Bài học kinh nghiệm và các giải pháp bảo vệ môi trường thời gian tới, Tạp chí Môi trường, Số 7, tr 38 – 42.
  7. Lê Hiếu Thảo (2017), Một số giải pháp nhằm phát huy nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế biển ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí công thương, tập (4), số (4+5), 68-72