ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá công tác quản lý các nguồn thu từ đất đai trên địa bàn huyện Tuy An trong giai đoạn 2014–2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngân sách trên địa bàn huyện đạt 283.764 triệu đồng, trong đó nguồn thu từ đất đai đạt 126.163 triệu đồng, chiếm 44,46 % thu ngân sách huyện, trong đó khoản thu từ tiền sử dụng đất (SDĐ) chiếm tỷ lệ cao nhất (86,29%), tiếp đến là thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất (5,34%), phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất (5,17%), tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê (1,44%), thuế sử dụng đất (1,01%) và tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất (0,75%). Nghiên cứu cho thấy các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý tài chính về đất gồm: chính sách pháp luật; tình hình kinh tế – xã hội; năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý; tuyên truyền, hỗ trợ người sử dụng đất; khoa học và công nghệ. Từ đó các tác giả đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính về đất đai, góp phần tăng thu và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Từ khóa: đất đai, quản lý tài chính

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5476
PDF (Vietnamese)

References

  1. Cochran, W. G. (1977), Sampling techniques (3rd ed.), New York. Fisher A. et al. Handbook for Family Planing Operations Res Population Council.
  2. Lê Xuân Bá (2003), Sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam, Nxb. Khoa học và kỹ thuật.
  3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy An, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội, An ninh quốc phòng năm (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) và nhiệm vụ, kế hoạch năm (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
  4. Phòng Thống kê huyện Tuy An, Niên giám thống kê huyện Tuy An từ năm 2014 đến năm 2018, Phú Yên.
  5. UBND huyện Tuy An (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Kế hoạch SDĐ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
  6. UBND huyện Tuy An (2015), Kế hoạch SDĐ 2016, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
  7. UBND huyện Tuy An (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Báo cáo công tác nội chính huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.