GIẢI PHÁP TRUYỀN SỐ CẢI CHÍNH TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC (RTK) TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

Tóm tắt: Công nghệ đo động thời gian thực (RTK – Real-time Kinematic) là một trong những kỹ thuật mới sử dụng để tăng độ chính xác trong hệ thống định vị toàn cầu và đang dần thay thế các công nghệ đo đạc truyền thống trong việc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, kết quả đo sử dụng công nghệ RTK lại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng truyền dữ liệu giữa trạm base và máy rover. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá ba phương pháp truyền số cải chính sử dụng công nghệ đo RTK, bao gồm sử dụng thiết bị lặp sóng radio, sử dụng điện thoại và sử dụng Internet tại hai xã thuộc tỉnh Lâm Đồng. Kết quả cho thấy hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp đo RTK để thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ lớn từ 1/1000 đến 1/5000. Không có sự khác biệt quá lớn về độ chính xác giữa ba phương pháp. Mỗi phương pháp đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng khi tiến hành bố trí thực nghiệm. Phương pháp sử dụng điện thoại di động được đề xuất cho tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa: điện thoại, Internet, Lâm Đồng, RTK, radio

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5480
PDF (Vietnamese)

References

  1. Nguyễn Văn Bình và Hồ Kiệt, (2013), Giáo trình Bản đồ địa chính, Nxb. Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, (2008), Quyết định ban hành quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000, Hà Nội.
  3. Nguyễn Chánh Nghiệm và cộng sự, (2014), Khảo sát một số kỹ thuật định vị trong nâng cao độ chính xác của thiết bị thu GPS giá rẻ, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, 36, 88–96.
  4. Timo Allison, (1998), RTK Integer Ambiguity Resolution, Trimble User Conference, 10/1998, United State.
  5. Takasu, T. & Yasuda, A., (2009), Development of the low-cost RTK-GPS receiver with an open source program package RTKLIB, International Symposium on GPS/GNSS on 7th September, 2009 in in semitropical Jeju, Korea.
  6. Trịnh Đình Vũ và Lê Trung Chơn, (2015), Một số kết quả thực nghiệm của hệ thống định vị GPS RTK sử dụng mạng lưới viễn thông di động 3G và Internet, Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ, 18, K2, 48–57.