THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÂM ĐỒNG

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá tình hình giao đất và cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trong giai đoạn 2015–2018 tại tỉnh Lâm Đồng. Kết quả cho thấy: (i) Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho 543 tổ chức kinh tế với tổng diện tích là 13.208,55 ha; (ii) Cho thuê đất được thực hiện với tất cả các loại tổ chức kinh tế trong khi đó, việc giao đất không được thực hiện cho loại hình tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (iii) Các loại đất được giao cho các tổ chức kinh tế nhiều nhất là đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm. Các loại đất được cho thuê nhiều nhất là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; (iv) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế được thực hiện ở tất cả các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh; (v) Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất được các tổ chức kinh tế đánh giá ở mức khá tốt. Tuy nhiên, một số tổ chức kinh tế cho rằng họ vẫn gặp một số khó khăn nhất định trong việc chuẩn bị đủ hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất.

Từ khoá: giao đất, cho thuê đất, tổ chức kinh tế, Lâm Đồng

https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5502
PDF (Vietnamese)

References

  1. Chính phủ (2014), Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, Hà Nội.
  2. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2018), Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng, Nxb. Thống Kê, Hà Nội.
  3. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (2018), Số liệu thống kê đất đai năm 2018, Lâm Đồng.
  5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng (2018), Số liệu giao đất giai đoạn 2015–2018, Lâm Đồng.
  6. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (2018), Báo cáo tổng kết về công tác quản lý đất đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2018, Lâm Đồng.