ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC METHIONINE TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI LAI

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức methionine khác nhau trong khẩu phần đến sinh trưởng ở gà Ri lai (¼ Lương Phượng × ¾ Ri) giai đoạn 0–12 tuần tuổi. Tổng cộng 240 gà Ri lai 1 ngày tuổi được bố trí ngẫu nhiên vào 12 ô chuồng. Thí nghiệm được tiến hành với ba nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được thực hiện với bốn lần lặp lại. Ba khẩu phần có hàm lượng methionine khác nhau (thấp, trung bình, cao so với mức methionine khuyến cáo của Evonik cho nhóm gà lông màu) được sử dụng để nuôi gà. Kết quả cho thấy việc sử dụng methionine trong khẩu phần cao hơn 0,08% so với khuyến cáo của Evonik đã có cải thiện đáng kể đến sinh trưởng của gà Ri lai. Ở 12 tuần tuổi, khối lượng gà được nuôi bằng khẩu phần methionine cao tăng 8,9–9,7% so với hai nghiệm thức còn lại. Mặc dù không có sự sai khác về lượng thức ăn thu nhận của gà giữa các nghiệm thức, hiệu quả sử dụng thức ăn và hiệu quả sử dụng protein ở gà Ri lai ở nghiệm thức methionine cao đã được cải thiện đáng kể. Việc giảm 0,08% methionine trong khẩu phần so với khuyến cáo không làm ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển hóa thức ăn của gà thí nghiệm.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3D.6115

References

  1. Ahmed ME, and Abbas TE (2011), Effects of dietary levels of methionine on broiler performance and carcass characteristics, Int. J. Poult. Sci, 10, 147–151.
  2. Bouyeh M, and Gevorgyan OK (2011), Infuence of excess lysine and methionine on cholesterol, fat and performance of broiler chicks, J. Anim. Vet. Adv, 10, 1546–1550.
  3. Corzo A, Kidd M, Dozier W, Shack L, and Burgess S (2006), Protein expression of pectoralis major muscle in chickens in response to dietary methionine status, Br. J. Nutr, 95, 703–708.
  4. Evonik (2010), AMINODat 4.0. In: Redshaw MS, Fickler J, Fontaine J, Heimbeck W, Hess V, Reinmann I (Eds.), Evonik Industries, Evonik Degussa GmbH, Hanau-Wolfgang, Germany.
  5. Hickling D, Guenter W, and Jackson M (1990), The effects of dietary methionine and lysine on broiler chicken performance and breast meat yield, Can J Anim Sci, 70, 673–678.
  6. Nukreaw R, Bunchasak C, Markvichitr K, Choothesa A, Prasanpanich S, and Loongyai W (2011), Effects of methionine supplementation in low-protein diets and subsequent re-feeding on growth performance, liver and serum lipid profle, body composition and carcass quality of broiler chickens at 42 days of age, Jpn Poult Sci, 48, 229–238.
  7. Wen C, Chen X, Chen GY, Wu P, Chen YP, Zhou YM, and Wang T (2014), Methionine improves breast muscle growth and alters myogenic gene expression in broilers, J Anim Sci, 92, 1068–1073.
  8. Wen C, Jiang X, Ding L, Wang T and Zhou Y (2017), Effects of dietary methion breast muscle growth, mygene expression and IGF-I in fast- and slow-growing, Scientific Reports, 7. DOI:10.1038/s41598-017-02142-z.