Impact of prestige people in public access to Land and implementation of Land-use rights of H’re ethnic minorities in An Lao district, Binh Dinh province

Keywords

H’rê
người có uy tín
quyền sử dụng đất
tiếp cận đất đai H're
land-use rights
land access
prestigious people

Abstract

The study was conducted to set the basis for the Binh Dinh Provincial People's Committee and the Ethnic Minority Committee to issue policies and support programs to further promote the role of reputable people in ethnic minority communities. The research model and hypothesis were tested by using the Smart PLS 3 software with 118 samples. The results show that the H're ethnic minority people's access to Land and exercise of Land use rights are strongly influenced by the role of reputable people in the communities, evidenced from the level of significance of 1%. At the same time, the β coefficient of the path to assess the relationship from the role of reputable people in the community to accessing Land and exercising Land-use rights is up to 0.795. An estimated path coefficient close to +1 indicates strong positive relationships.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v132i3D.7183

References

 1. Quốc hội (2012), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.
 2. UBND tỉnh Bình Định (2021), Báo cáo 50/BC-UBND tỉnh Bình Định về kết quả xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021–2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 3. Slovin, M. B., & Sushka, M. E. (1984), A note on the evidence on alternative models of thebanking firm: A cross section study of commercial loan rates, Journal of Banking & Finance, 8(1), 99–108.
 4. Hoyle, R. H. (1995), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications, Sage Publications.
 5. Likert, R. (1932), A technique for the measurement of attitudes, Archives of psychology.
 6. Đoàn Thị Thu Hương (2017), Phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6–7.
 7. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), SAGE Publications.
 8. Ramayah, T., Cheah, J., Chuah, F., Ting, H., & Memon, M. A. (2018), Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using smartPLS 3.0, An updated guide and practical guide to statistical analysis (2nded), Kualar lumpur, Malaysia: Peasron.
 9. UBND huyện An Lão (2022), Kết quả thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện từ năm 2019–2021.
 10. UBND huyện An Lão (2020), Báo cáo tình hình thiếu đất ở và đất sản xuất của hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện An Lão.
 11. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện An Lão (2020), Báo cáo Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất trên địa bàn huyện cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 12. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định (2022), Quyết định về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023–2027 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 13. UBND huyện An Lão (2020), Đảng bộ huyện An Lão: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số sống trong vùng Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít. Website: https://anlao.binhdinh.gov.vn/vi/news/xay-dung-dang-doan-the/dang-bo-huyen-an-lao-thuc-hien-tot-cong-tac-tuyen-truyen-van-dong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-song-trong-vung-du-an-ho-chua-nuoc-dong-mit-1231.html, truy cập ngày 12/3/2023.
 14. Hair Jr, J. F., & Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt M. (2017a), A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) The United States of America: Sage publications.
 15. Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015), Consistent partial least squares path modeling, MIS quarterly, 39(2), 297–316.
 16. Nguyễn Minh Hà, Vũ Hữu Thành (2021), Giáo trình phân tích dữ liệu: Áp dụng mô hình PLS-SEM. Nxb. kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 17. Hulland, J. S. (1999), The effects of country-of-brand and brand name on product evaluation and consideration: A cross-country comparison, Journal of International Consumer Marketing, 11(1), 23–40.
 18. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021), A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), Sage publications.
 19. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015), A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling, Journal of the academy of marketing science, 43, 115–135.
 20. Lê Thị Hiếu (2022), Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần đại hội lần thứ XII của đảng, Tạp chí Khoa học chính trị số 04-2022.
 21. Nguyễn Thị Vân Lam (2020), Vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên (qua kết quả thực tế của tỉnh Đắk Lắk), Tạp chí nghiên cứu dân tộc, 9(3), 143–147.