Impacts of participation in Agriculture Cooperative linkage to economic performance of rice product at Hoa My Tay commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province
PDF (Vietnamese)

Keywords

Hộ trồng lúa, liên kết tiêu thụ lúa, ghép điểm xu hướng, probit, thu nhập từ trồng lúa Propensity score matching, probit rice production, income from rice, rice production and market linkage

Abstract

This study is to analyze the impacts of participation in agriculture cooperation linkage on rice economic performance of household at Hoa My Tay commune, Tay Hoa District, Phu Yen province.  The findings from propensity score matching analysis on 135 household involving in production linkage and counterfactual group of 78 households show that the cooperative’ functions such as disseminating, sharing market information, providing the technical assistance, and supporting to access the qualify supplying sources are highly recognized by households. Age, number of years at school, area for rice cultivation, and percentage of rice income in total household are positively related to the involvement in cooperative linkage.  Additionally, area of rice production and the percentage of income from rice in total yearly household income positively affect the participation of households in this linkage with cooperative. The study also found households with production linkages have more advantages in accessing techniques and selling prices compared to others. As a result, these households achieved the superior income from rice production is higher than households without linkages.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v133i3B.7291
PDF (Vietnamese)

References

 1. Lê Thị Kim Oanh và Nguyễn Quang Tín (2021), Liên kết trong sản xuất, tiêu thụ rau an toàn tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 16, 124–132.
 2. Hồ Quế Hậu (2012), Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ ngành kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 3. Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường (2020), Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(3), 230–237.
 4. Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Phượng Lê (2021), Liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ dược liệu ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 19(10), 1304–1312.
 5. Hồ Thanh Thuỷ (2017), Vai trò của liên kết trong sản xuất nông sản, Tạp chí Giáo dục lý luận, 296, 36–40.
 6. Phạm Ngọc Anh (2015), Phát triển liên kết trong tiêu thụ rau quả của Công ty TNHH MTV Hưng Việt, Luận văn thạc sỹ Kinh tế thương mại và Quản trị Kinh doanh thương mại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 7. Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Hữu Ngoan, Vũ Tiến Vượng, và Tô Thế Nguyên (2022), Tác động của liên kết đến sản xuất và tiêu thụ chè của các nông hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(5), 686–694.
 8. Cao Đình Lành, Nguyễn Sơn Hải (2021), Thực trạng về hợp đồng tiêu thụ nông sản tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong quá trình hoàn thiện, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn,130(6C), 15–23.
 9. Cochran, W. G. (1963), Sampling Technique, 2nd Edition, John Wiley and Sons Inc., New York.
 10. Phạm Quốc Hoàn, Nguyễn Viêt Tuân, Trương Quang Hoàng, Hồ Lê Phi Khanh (2023), Yếu tố ảnh hưởng và tác động sản xuất lúa xác nhận đến thu nhập của nông hộ trồng lúa tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 7, 213–223.
 11. Trần Quốc Nhân (2020), Ứng dụng phương pháp ghép điểm xu hướng (psm) đánh giá tác động của việc tham gia hợp tác xã đến hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(2), 138–146.
 12. Salam, M. A. and Sarker, M. N. I. (2023) , Impact of hybrid variety adoption on the performance of rice farms in Bangladesh: A propensity score matching approach, World Development Sustainability, 2, 100042. https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100042.
 13. Hoken, H. and Su, Q. (2018), Measuring the effect of agricultural cooperatives on household income: Case study of a rice‐producing cooperative in China, Agribusiness, 34(4), 831–846.
 14. Jemimah Njukia, Susan Kaariab, Angeline Chamunorwac, and Wanjiku Chiuri (2011), Linking smallholder farmers to markets, gender and intra-household dynamics: Does the choice of commodity matter?, The European Journal of Development Research, 23, 426–443.
 15. Huỳnh Lê Tấn Phát, Trần Quốc Nhân (2022), Ảnh hưởng của việc tham gia liên kết đến kết quả sản xuất của nông dân trồng lúa ở huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(5), 677–685.
 16. Awotide, B. A., Karimov A. A, and Diagne, A (2016), Agricultural technology adoption, commercialization and smallholder rice farmers’ welfare in rural Nigeria, Agricultural Food Economics, 4, 1–24.
 17. Goletti, F., Ahmed R., and Farid N. (1995), Structural determinants of market integration: The case of rice markets in Bangladesh, The Developing Economies, 33(2), 196–198.
 18. Amber Gul, Wu Xiumin, Abbas Ali Chandio, Abdul Rehman, Sajid Ali Siyal, Isaac Asare (2022), Tracking the effect of climatic and non-climatic elements on rice production in Pakistan using the ARDL approach, Environmental Science Pollution Research, 1–15. https://doi.org/10.1007/s11356-022-18541-3.