Developing new type agricultural cooperatives under the cooperative law 2012 at Phu Ho cooperative, Phu Vang district, Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

các bên liên quan
hợp tác xã kiểu mới
Thừa Thiên Huế
vai trò stakeholders
new type cooperative
Thua Thien Hue
role

Abstract

The research aims to investigate the new type of agricultural cooperative after operating under the Law on Cooperatives (Cooperatives) in 2012. Statistical analysis method was used to describe and clarify research data and use the technology. Venn diagram tool to analyze the relationships between cooperatives and the roles of participating parties. The results show that Phu Ho Cooperative is the first unit in the district to operate under the Cooperative Law in 2012 and has made improvements in production management, contributing to the development of the Phu Ho rice brand. The study also shows that stakeholders participating in cooperatives all play important roles but at different levels. According to tasks and management functions, the district Department of Agriculture and Rural Development plays the most important role in orienting and promoting cooperatives with good development strategies. In the future, linking businesses will play a long-term strategic role for the cooperative. Local authorities, especially the Commune People's Committee, need to prioritize policies to support cooperatives, focusing on approaching the digital transformation of agricultural cooperatives by market trends according to Directive No. 19/CT-TTg in 2023 to towards a smart, modern, and commercialized agricultural cooperative model.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v133i3B.7421
PDF (Vietnamese)

References

 1. Nguyễn Năng Nam (2011), Phát triển kinh tế nông hộ theo hướng bền vững ở nước ta hiện nay, Tạp chí khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, 6(2), 2011.
 2. Anh Tùng (2019), Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, Báo Ninh Thuận, (296), 3701–3712.
 3. Lê Thanh An, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Đại Vui (2021), Quản lý Nhà nước về Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học Quản lý và Kinh tế, (17), 2021.
 4. Venn, J. (1880), On the diagrammatic and mechanical representations of propositions and reasonings, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 9(59), 1–18.
 5. Nguyễn Thị Thuỳ Linh (2020), Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Sơn La theo Luật Hợp tác xã 2012, Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Bắc, (21), 96–101.
 6. Doãn Thị Vân Anh (2014), Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay, Luận văn Thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 7. Nguyễn Trần Tiểu Phụng và Lê Thị Hoa Sen (2020), Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 5(2), 2430–2440.
 8. Nguyễn Phi Long (2017), Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 9. Huỳnh Thị Hồng Thư (2019), Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của ban quản lý các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Trà Vinh.
 10. Phạm Lê Thông, Huỳnh Việt Khải, Tống Yên Dân, Huỳnh Thị Đan Xuân và Khổng Tiến Dũng (2010), Phân phối hiệu quả kỹ thuật, phân phối và kinh tế của việc sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đề tài khoa học cấp Bộ, trường Đại học Cần Thơ.
 11. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn và Hà Thị Thu Hà (2018), Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh An Giang, Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, 54(4D), 212–219.