Effect of some farming factors on growth and yield of in vitro centella (Centella asiatica (L.) Urban) in Quang Tho commune, Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

nuôi cấy mô
mật độ trồng
Quảng Thọ
rau má Centella
in vitro propagation
planting density
Quang Tho commune

Abstract

Quang Tho commune is the locality with the largest area of Centella growing in Thua Thien Hue province, with about 70 hectares, of which 52 hectares are produced according to the Vietgap standard. This study investigated the morphological, growth, and yield characteristics of in vitro Centella in Quang Tho commune. The results showed that the growth ability of in vitro origin seedlings was not significantly different from that of natural cuttings or seeds; they had smaller and higher uniform leaves. The in vitro centella shows the best results of leaf morphology, growth, leaf spot disease reduction, and yield when planted in the spring (from 10 to 20/2) with an average planting density (25 plants/m2). The yield reached 6.13 tons/ha with a low disease rate (12.01% after 14 days). Based on the total yield, the suitable duration to harvest is 25-28 days/time (total yield reaches 2.10 kg/m2). Developing a process for growing in vitro centella culture helps provide: Uniform, Disease-free seedlings for planting and helping increase Centella's economic value.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v133i3A.7422
PDF (Vietnamese)

References

  1. Sun, B., Wu L., Wu Y., Zhang C., Qin L., Hayashi M., Kudo M., Gao M., Liu T. (2020), Therapeutic potential of Centella asiatica and its triterpenes: A review, Front Pharmacol, 11, pp. 568032. 10.3389/fphar.2020.568032
  2. Trương Thị Hồng Hải, Phạm Thị Diễm Thi, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Cơ (2023), Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây rau má (Centella asiatica L.) tại Quảng Thọ, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 132(3D), 25–36.
  3. Nguyễn Hoàng Lộc (2013), Nuôi cấy mô và tế bào thực vật-Các khái niệm và ứng dụng, Nxb. Đại học Huế.
  4. Kumar, M. S. (2017), Rapid in vitro multiplication of Centella asiatica ( L ). Urban through multiple shoots from leaf explants, European Journal of Biotechnology and Bioscience, 5, 41–47.
  5. Das, R., Hasan M., Hossain, Rahman M. A. (2013), Micropropagation of Centella asiatica L. An Important Medicinal Herb, J Progressive Agriculture, 19, 51–56.
  6. Hoàng Hải Lý, Đỗ Đình Thục, Hồ Công Hưng (Nghiên cứu ảnh hưởng của các công thức bón phân đến năng suất và chất lượng của cây rau má (Centella asiatica L.), Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 7, 3765–3772.
  7. Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Quang Cơ, Trương Thị Hồng Hải (2023), Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng phân bón hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây rau má (Centella asiatica) Quảng Thọ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 132(3B), 111–123.