The status of knowledge capacity of cadastral officials in land management in A Luoi district, Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

A Luoi
cadastral official
knowledge
capacity
land management A Lưới
cán bộ địa chính
kiến thức
năng lực
quản lý đất đai

Abstract

Cadastral officials play an important role in land management at the local level. Therefore, this study aims to investigate the knowledge capacity of cadastral officials in A Luoi district. We used secondary and primary data by interviewing 171 people, including cadastral officials, commune leaders, district level staff and households. In parallel, we used the 5-point Likert scale (from 1-5, corresponding to the level of competence of cadastral officials from very poor to very good) for analysis. The results show that the knowledge capacity of the cadastral officials is only average, with a score of 3.4. In particular, 4 out of a total of 4 knowledge capacities in law, procedures, time and authority implementation of cadastral officials in conciliation and land dispute resolution are at an average level. In contrast, 3 out of a total of 4 knowledge capacities in conditions for issuance of land use rights certificate, procedures, and authority implementation of cadastral officials in issuance of land use rights certificate are at a good level, and 1 knowledge capacity in law is at an average level. The research results highlighted reasons and proposed some solutions to improve the knowledge capacity of cadastral officials in the study area.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v133i3B.7483
PDF (Vietnamese)

References

  1. Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Thị Thu Hà (2020), Giáo trình Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản, Nxb. Đại học Huế, Huế.
  2. Bộ Nội vụ (2019), Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
  3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021), Báo cáo tổng kết đề án nâng cao năng lực quản lý đất đai giai đoạn 2011–2020.
  4. Uỷ ban dân tộc và Tổng cục thống kê (2020), Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế, xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, Nxb. thống kê, Hà Nội.
  5. Uỷ ban nhân dân huyện A Lưới (2021), Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai năm 2021.
  6. Yamane Taro (1967), Problems to Accompany “Statistics, an Introductory Analysis”, Harper & Row: New York, USA.
  7. Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Xuân Thu (2021), Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực về quản lý sử dụng đất và tài nguyên rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án Tăng cường quyền tiếp cận Quyền sử dụng đất cho đồng báo dân tộc thiểu số, Hà Nội.
  8. Nguyễn Thị Thùy Dung (2015), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
  9. Nguyễn Thị Thúy (2017), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nguồn địa chính xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
  10. Sergey Dorofeev and Peter Grant (2006), Statistics for real-life sample surveys: Non-simple-random samples and weighted data, Cambridge University Press & Assessment, UK.