ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT (BAOVIETBANK - BVB)

Abstract

Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô vốn chủ sở hữu của BVB còn khá thấp so với hệ thống NHTM tại Việt Nam. Hiện tại BVB đã nâng mức vốn chủ sở hữu của mình lên (3.150 tỷ đổng vào năm 2012) nhưng chỉ mới đạt đủ tiêu chuẩn do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định. Hệ số an toàn vốn của BVB khá cao so với các NHTM khác, điều này cho thấy độ an toàn trong hoạt động kinh doanh của BVB luôn ở mức ổn định. Chất lượng tài sản có của BVB khá ổn định. BVB thực hiện đầy đủ các quy định về dự phòng rủi ro (DPRR) tín dụng, trích lập DPRR tín dụng do NHNN đặt ra. Tuy nhiên các chỉ số về nợ như nợ trên tổng dư nợ, nợ quá hạn tỷ lệ còn cao so với các NHTM khác.Lợi nhuận được đánh giá thông qua chỉ số ROE & ROA, hai chỉ số này của BVB còn khá thấp so với các NHTM khác.  Khả năng thanh khoản của BVB luôn tuân thủ theo đúng quy định của NHNN, cụ thể là thông tư số 13/2010/TT-NHNN.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng thương mại, Tiềm lực tài chính

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3693