MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Abstract

Mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) được giáo sư Robert Kaplan và cộng sự giới thiệu vào năm 1992 là một tập hợp các thước đo hiệu suất để đánh giá thành quả của tổ chức. Mô hình này bắt nguồn từ chiến lược của tổ chức được thể hiện thông qua sự cân bằng của bốn viễn cảnh tài chính, quy trình nội bộ, khách hàng, đào tạo và phát triển. Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một phương pháp “3 trong 1” gồm hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động, phương tiện giao tiếp thông tin hiệu quả và là một công cụ quản lý chiến lược cho tổ chức. Nghiên cứu này với mục đích giới thiệu về thẻ điểm cân bằng và tóm tắt kết quả áp dụng vào lĩnh vực giáo dục ở các nước phát triển. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất việc ứng dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của các trường đại học ở Việt Nam.

Từ khóa: Thẻ điểm cân bằng, viễn cảnh, trường đại học, đo lường thành quả hoạt động.

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3694