MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH TRÊN THẾ GIỚI – KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Abstract

Sau gần 8 năm ra đời, cục quản lý cạnh tranh Việt Nam đã bọc lộ nhiều bất cập trong việc tổ chức, hoạt động, điều này đã hạn chế rất nhiều đến việc điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm Luật cạnh tranh. Ở một số nước trên thế giới, mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh được xây dựng từ rất sớm và hoạt động rất hiệu quả, đã đến lúc chúng ta cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước này để hoàn thiện mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Từ khóa: Luật Cạnh tranh

 

https://doi.org/10.26459/jed.v101i2.3696